nakaz zapłaty

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest specyficznym rodzajem decyzji wydawanej przez sąd, która ma na celu przyspieszenie procesu dochodzenia roszczeń pieniężnych. Ten rodzaj postępowania jest uregulowany w kodeksie postępowania cywilnego i umożliwia zarówno sądom rejonowym, jak i okręgowym, wydawanie nakazu zapłaty bez konieczności przeprowadzania rozprawy sądowej i w obecności tylko jednej ze stron – wnoszącej wniosek. Kluczowym aspektem postępowania upominawczego jest jego niejawność, co oznacza, że nakaz zapłaty może zostać wydany bez fizycznej obecności zarówno powoda, jak i pozwanej strony. To sprawia, że proces ten jest szybszy i mniej skomplikowany niż standardowe postępowanie sądowe.

Wierzyciel wnosi o wydane nakazu zapłaty w  przypadku, kiedy roszczenie pieniężne wydaje się być bezsporne, a celem jest przede wszystkim szybka i efektywna realizacja wierzytelności. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym stanowi zatem ważne narzędzie prawne, które może być wykorzystane przez wierzycieli, takich jak banki, do dochodzenia swoich praw finansowych.

Kiedy sąd nie wyda nakazu zapłaty?

Sąd nie jest uprawniony do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w kilku określonych sytuacjach, zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego. To oznacza, że nawet jeśli sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego, istnieją pewne okoliczności, które uniemożliwiają zastosowanie tej formy postępowania:

 1. oczywista bezzasadność roszczenia: Sąd nie wyda nakazu zapłaty, jeśli na wstępnym etapie rozpatrywania sprawy stwierdzi, że roszczenie powoda jest wyraźnie nieuzasadnione. W praktyce sądy rzadko kwalifikują roszczenia jako oczywiście bezzasadne na etapie wstępnej oceny, co skutkuje wydawaniem dużej liczby nakazów zapłaty. Sąd może stwierdzić na przykład, że dowody przedstawione przez powoda nie pozwalają uznać, że doszło do wypłaty kredytu w wysokości wskazanej przez wierzyciela.
 2. wątpliwości co do przedstawionych okoliczności: Jeśli informacje przedstawione w pozwie budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości lub spójności, sąd może odmówić wydania nakazu zapłaty.
 3. roszczenie zależne od świadczenia wzajemnego: Jeżeli zaspokojenie roszczenia wymaga od pozwanej strony wykonania świadczenia wzajemnego (na przykład dostarczenia towaru w zamian za zapłatę), wówczas sąd nie może wydać nakazu zapłaty w ramach postępowania upominawczego. Ten wyjątek odnosi się do sytuacji, w których prawo do żądanej zapłaty jest bezpośrednio powiązane z koniecznością wykonania określonego działania przez drugą stronę.

nakaz zapłaty

Mimo że postępowanie upominawcze jest skutecznym i szybkim sposobem na dochodzenie roszczeń pieniężnych, istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby sąd mógł na jego podstawie wydać nakaz zapłaty. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i uniemożliwienie nadużywania tej procedury w sytuacjach, które wymagają bardziej szczegółowej analizy dowodów i argumentów obu stron. Niestety, ale niekiedy – nawet mimo oczywistych braków do wydania nakazu zapłaty – sądy i tak taki nakaz wydają. Nie jest to zrozumiałe, nawet jeśli przyjąć, że w niektórych sądach wpływają codziennie dziesiątki nowych pozwów, a jeden referendarz, który wydaje nakazy zapłaty, może mieć bardzo dużo pracy. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest odwołanie się od nakazu zapłaty i przedstawienie swoich argumentów w normalnym postępowaniu!

Jak wygląda wydany nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest specjalnym rodzajem orzeczenia sądowego, służącym do szybkiego dochodzenia roszczeń pieniężnych. Jego struktura oraz zawartość są ustandaryzowane, aby zapewnić czytelność i zrozumienie przez adresata. Oto ogólny zarys tego, jak wygląda taki dokument:

 • nagłówek dokumentu: Na początku dokumentu znajduje się wyraźnie wyróżniony tytuł „NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM”, co od razu informuje o jego charakterze i celu. Bezpośrednio poniżej umieszczona jest sygnatura akt sprawy, która umożliwia jednoznaczną identyfikację postępowania, np. „I Nc 1/24″, „VI Nc-e 1000/23”, gdzie rzymska cyfra oznacza numer wydziału, litera wskazuje na wydział sądu przeznaczony do obsługi spraw w postępowaniu upominawczym, liczba następujaca po literze to kolejna sprawa, która wpłynęła do sądu (może więc być nawet i tysiące, a w e-sądzie miliony rocznie!) a ostatnia liczba wskazuje na rok, w którym dana sprawa została zarejestrowana.
 • data i miejsce wydania: Tuż pod nagłówkiem znajdują się dane dotyczące daty wydania nakazu oraz dane sądu, który go wydał. Informacje te są kluczowe dla określenia terminów prawnych, jak np. czas na wniesienie sprzeciwu.
 • dane wydającego: Poniżej wymienione są dane osoby odpowiedzialnej za wydanie nakazu (np. referendarza sądowego lub sędziego), co zwiększa przejrzystość procesu i wskazuje, kto odpowiada za jego przygotowanie.
 • treść orzeczenia: W sercu dokumentu znajduje się wezwanie do zapłaty, adresowane do pozwanego. Wymieniona jest dokładna kwota do zapłaty na rzecz powoda oraz pouczenie o możliwości złożenia sprzeciwu w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu. Niezłożenie sprzeciwu w wymaganym terminie skutkuje prawną mocą orzeczenia, co może prowadzić do egzekucji.
 • informacje o kosztach i odsetkach: Nakaz zawiera również decyzję o kosztach procesu, które pozwany będzie musiał pokryć, a także o należnych odsetkach od określonej daty.
 • pouczenia: Dokument kończy się pouczeniem o konsekwencjach niewniesienia sprzeciwu oraz, w niektórych przypadkach, informacją pomocniczą na temat tego, jak skutecznie napisać sprzeciw.

Ważne jest, aby pozwany dokładnie przeczytał cały dokument i zwrócił uwagę na terminy oraz wymagania formalne. W razie wątpliwości lub chęci wniesienia sprzeciwu, zalecane jest skorzystanie z pomocy prawnej, aby zapewnić, że wszystkie czynności prawne zostaną wykonane prawidłowo i w terminie. Plan Spłaty współpracuje z profesjonalnymi kancelariami prawnymi, które mogą reprezentować Cię w sporze z wierzycielem.

Sąd wydał nakaz zapłaty – co dalej?

Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest sygnałem do podjęcia konkretnych działań, jeżeli nie zgadzasz się z postawionymi roszczeniami. Oto, co możesz zrobić:

1. Wniesienie sprzeciwu

Najważniejszym krokiem jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sprzeciw musi być złożony w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia Ci nakazu. Sprzeciw składa się w sądzie, który wydał nakaz zapłaty. Ważne jest, aby złożyć go w odpowiednim sądzie, gdyż pomyłka w tej kwestii może skutkować odrzuceniem sprzeciwu.

2. Jak napisać sprzeciw?

Sprzeciw powinien zawierać:

 • sygnaturę sprawy, do której się odnosi,
 • dane personalne składającego sprzeciw (pozwanego),
 • precyzyjne wskazanie, z którymi częściami nakazu zapłaty się nie zgadzasz,
 • argumenty i dowody na poparcie Twojej pozycji,
 • podpis.
 • odpis sprzeciwu

3. Co, jeśli nie złożę sprzeciwu lub sprzeciw zostanie odrzucony?

Jeśli nie złożysz sprzeciwu w wymaganym terminie lub Twój sprzeciw zostanie odrzucony, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Oznacza to, że wierzyciel będzie mógł rozpocząć postępowanie egzekucyjne, czyli wystąpić do komornika o ściągnięcie należności od Ciebie wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

 

Złożenie sprzeciwu nie oznacza gwarancji wygrania sprawy

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nawet jeśli nie ma się pełnej pewności co do wygranej sprawy, może przynieść szereg korzyści. Oto kilka kluczowych punktów do rozważenia w takiej sytuacji:

Możliwość negocjacji i ugody

 • Zmniejszenie zadłużenia: Składając sprzeciw, otwierasz drogę do negocjacji z wierzycielem, co może skutkować ugoda i znacznym zmniejszeniem kwoty do zapłaty. Często wierzyciele są skłonni do ustępstw, aby uniknąć długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Zyskanie czasu

 • Więcej czasu na zebranie środków: Proces sądowy wydłuża czas, który masz na zebranie niezbędnych środków finansowych. Może to być kluczowe, gdy potrzebujesz czasu, aby zorganizować finanse i pokryć zadłużenie.

Konsekwencje przegranej

 • Postępowanie egzekucyjne: W przypadku ostatecznej przegranej sprawy i niezapłacenia długu, wierzyciel może wystąpić o przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Komornik ma wówczas prawo zająć część Twojego wynagrodzenia, konta bankowego, a także inne składniki majątkowe, takie jak samochód czy nieruchomości. Oczywiście w przypadku przegranej po złożeniu sprzeciwu warto rozważyć złożenie apelacji – zależne jest to jednak od wydanego w sprawie uzasadnienia wyroku i najlepiej skonsultować to z prawnikiem.

Jak minimalizować ryzyko?

 • Dokładna analiza sytuacji: Zanim zdecydujesz się na złożenie sprzeciwu, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację prawną i finansową. Skonsultowanie się z prawnikiem może pomóc ocenić szanse na sukces i potencjalne korzyści płynące ze złożenia sprzeciwu.
 • Rozważenie ugody: Zawsze warto rozważyć możliwość negocjacji ugody z wierzycielem, która może zapobiec dalszym postępowaniom sądowym i komorniczym.

Ważne terminy i wymogi formalne

 • Pamiętaj o przestrzeganiu wymogów formalnych i terminów. Niezłożenie sprzeciwu w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu zapłaty skutkuje jego prawomocnością i możliwością rozpoczęcia egzekucji przez wierzyciela.

Złożenie sprzeciwu może być rozważnym krokiem, nawet jeśli obawiasz się, że nie wygrasz sprawy w całości. Daje to szansę na negocjację i potencjalne zmniejszenie długu, a także zapewnia dodatkowy czas na uregulowanie zobowiązań. Jednak każda decyzja w takiej sytuacji powinna być dobrze przemyślana i najlepiej skonsultowana z prawnikiem.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) jest innowacyjną formą rozpatrywania roszczeń pieniężnych, która umożliwia prowadzenie spraw sądowych za pośrednictwem internetu. Zostało ono wprowadzone, aby przyspieszyć i procedurę dochodzenia roszczeń o charakterze pieniężnym.

Oto główne cechy oraz sposób działania EPU:

 • sąd: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny, jest wyznaczony do prowadzenia spraw w ramach EPU.
 • forma postępowania: Cały proces odbywa się elektronicznie, co oznacza, że nie są tworzone klasyczne akta papierowe, a cała komunikacja i wymiana dokumentów między stronami i sądem realizowana jest online.
 • rola referendarzy sądowych: To referendarze sądowi wydają nakazy zapłaty w zapłaty w EPU, niezależnie od kwoty roszczenia.
 • ogromna ilość spraw: System jest przeładowany ogromną ilością spraw, co utrudnia dokładne zapoznanie się z treścią i dowodami każdego pozwu.
 • brak dokładnej analizy: Krótki czas przeznaczony na rozpatrzenie sprawy przez referendarza (jedynie ok. 3 minuty na sprawę!) może nie wystarczyć na dokładną analizę argumentów i dowodów.
 • ograniczone przedstawianie dowodów: W momencie składania pozwu nie jest wymagane dołączanie dowodów roszczeń, co może prowadzić do wydawania nakazów zapłaty na niepełnej podstawie faktycznej.

Gdzie znajdę pomoc w napisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Dobry prawnik powinien nie tylko pomóc Ci w napisaniu sprzeciwu, ale również doradzić w kwestii dalszego postępowania i potencjalnych skutków prawnych Twoich działan. Plan Spłaty oferuje kompleksową pomoc w napisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Odezwij się do nas – pomożemy Ci wygrać z Twoim zadłużeniem!
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments