Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty: obrona w postępowaniu upominawczym

W obecnych czasach wiele osób otrzymuje z sądu wydany nakaz zapłaty, czy to w postępowaniu upominawczym, czy też w postępowaniu nakazowym. Nakaz ten nakłada na dłużnika obowiązek uregulowania swojego zadłużenia w określonym terminie.  Jednakże, w przypadku braku akceptacji treści nakazu lub istnienia uzasadnionych powodów do jego kwestionowania, istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. W niniejszym artykule skupimy się na omówieniu procedury wniesienia skutecznego sprzeciwu oraz konsekwencji, jakie mogą wyniknąć w wyniku takiego działania.

Co to jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest instrumentem prawnym, który umożliwia dłużnikowi zgłoszenie swojego sprzeciwu wobec otrzymanego nakazu zapłaty. Jest to forma obrony przysługująca dłużnikowi, który uważa, że nakaz ten jest nieuzasadniony lub zawiera błędy (na przykład w kwestii zawyżenia kwoty, którą należy zwrócić powodowi). Sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty nie uprawomocni się, a strony będą miały możliwość wyjaśnienia swoich stanowisk przed sądem – w trakcie normalnego postępowania.

Procedura wniesienia skutecznego sprzeciwu

W celu skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Przede wszystkim, sprzeciw taki powinien być złożony na piśmie i dostarczony do sądu w odpowiednim terminie. Istnieje od tego wyjątek. Sprzeciw można złożyć w formie elektronicznej, jeśli ustali się taką formę komunikacji z e-sądem. W przypadku postępowania upominawczego, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, strona pozwana dysponuje 14-dniowym terminem na złożenie sprzeciwu od daty doręczenia nakazu zapłaty.

Dodatkowo, sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie, w którym dłużnik przedstawia swoje argumenty przeciwko nakazowi zapłaty. Należy wskazać konkretnie, jakie przesłanki uzasadniają sprzeciw oraz jakie dowody mogą potwierdzić słuszność stanowiska dłużnika. Warto skonsultować się z prawnikiem w celu odpowiedniego sformułowania argumentacji. I znowu istnieje od tej reguły wyjątek, gdyż elektroniczne postępowanie upominawcze rządzi się własnymi prawami. Sprzeciw do e-sądu nie wymaga składania jakichkolwiek dowodów, niemniej należy na etapie składania sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym uzasadnić swoje stanowisko, które później będzie rozwinięte w trakcie postępowania przed sądem rejonowym.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie skutecznego wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym ma kilka istotnych skutków.  Przede wszystkim, wniesienie sprzeciwu powoduje, że nakaz się nie uprawomocni. Oznacza to, że wierzyciel nie będzie mógł podejmować żadnych działań mających na celu dochodzenie swojego roszczenia, takich jak zajęcie rachunku bankowego w trakcie egzekucji komorniczej.

Ponadto, w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu, sąd musi rozpoznać sprawę w trakcie normalnego postępowania. Oznacza to, że strony będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów, sąd zobowiąże wierzyciela do złożenia odpowiedzi na sprzeciw i dokładnie zbada podstawy zarzutów dłużnika oraz dowody, jakie zostały przedstawione przez strony postępowania.

Ważne jest również, że w przypadku wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, rozpoznania sprawy w normalnym postępowaniu, dłużnik, jak i wierzyciel,  mają możliwość wniesienia odwołania od wyroku sądu pierwszej instancji. Oznacza to, że jeśli sąd nie uwzględni argumentów dłużnika i wyda korzystny dla wierzyciela wyrok, dłużnik ma możliwość zaskarżenia tego wyroku do sądu drugiej instancji.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym czy zarzuty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczymWarto również wspomnieć o możliwości wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Tak, środkiem prawnym służącym do wzruszenia takiego nakazu zapłaty nie jest sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, a zarzuty. Konstrukcja ta różni się tak  naprawdę nazwą oraz tym,  że zarzuty należy opłacić. Koszt złożenia zarzutów od nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym to 3/4 opłaty od pozwu (która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu).  Postępowanie to jest uproszczoną formą dochodzenia roszczeń, która pozwala wierzycielowi na uzyskanie nakazu zapłaty bez konieczności przeprowadzania pełnego procesu sądowego. Jednakże dłużnikowi przysługuje prawo do wniesienia zarzutów od takiego nakazu zapłaty.

Przez wiele lat sądy wydawały nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla w sprawach przeciwko konsumentom. Takie pozwy składała na przykład spółka Profi Credit. Ostatnio jednakże, ze względu na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanie takiego nakazu zapłaty – na podstawie samego weksla – bez zbadania treści umowy łączącej strony, nie jest możliwe. Oczywiście są jeszcze sądy w Polsce, które takie nakazy wydadzą, jednak jak już wspomnieliśmy – prawo unijne na to nie pozwala.

Co dalej po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzutów w postępowaniu nakazowym, ważne jest śledzenie dalszego przebiegu sprawy i podejmowanie odpowiednich działań. W przypadku zarówno postępowania upominawczego, jak i nakazowego,  sąd zobowiąże powoda do złożenia pisma, w którym zobowiąże wierzyciela do ustosunkowania się do argumentacji dłużnika. Strony będą miały możliwość dalszego przedstawienia swoich argumentów oraz zgromadzenia przedkładania kolejnych dowodów na odparcie stanowiska strony przeciwnej.

Po zakończeniu postępowania, sąd wyda wyrok, który może być korzystny dla dłużnika lub wierzyciela. Jeśli sąd uzna sprzeciw za zasadny, uchyli nakaz zapłaty lub zmienić jego treść z korzyścią dla dłużnika.   Natomiast w przypadku,  jeśli sąd uzna, że powód dowiódł  istnienia i wysokości roszczenia, wyda wyrok zasądzający a dłużnik będzie musiał podjąć dalsze kroki w celu ochrony swoich interesów.

Pomoc w złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty

Podsumowując, sprzeciw od nakazu zapłaty jest ważnym środkiem obrony, który daje dłużnikowi możliwość skutecznego kwestionowania nieuzasadnionych nakazów zapłaty. Wnoszenie sprzeciwu w postępowaniu upominawczym lub zarzutów w postępowaniu nakazowym wymaga starannego przygotowania i przedstawienia uzasadnionych argumentów. Jest to moment, w którym dłużnik może przedstawić swoje stanowisko i zgromadzić niezbędne dowody potwierdzające swoje racje. Istotne jest również monitorowanie dalszego przebiegu sprawy i podjęcie odpowiednich działań w zależności od decyzji sądu. Warto pamiętać, że skuteczne skorzystanie z prawa do sprzeciwu od nakazu zapłaty może wymagać wsparcia profesjonalnego prawnika, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu i reprezentowaniu interesów dłużnika. Plan Spłaty oferuje swoim klientom pomoc na każdym etapie postępowania. Jeśli otrzymasz nakaz zapłaty, a nie wiesz, jak złożyć sprzeciw od nakazu – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać solidną kancelarię prawną z której pomocą zredukujesz swoje zadłużenie!

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] nie złożysz sprzeciwu od nakazu zapłaty w ciągu dwóch tygodni, nakaz stanie się prawomocny, co oznacza, że stanie się tytułem wykonawczym. W takim przypadku powód będzie mógł […]

Skontaktuj się z nami