sprzeciw od nakazu zapłaty - jak napisać

Sprzeciw od nakazu zapłaty — co to jest? Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Postępowanie nakazowe (pozew na podstawie weksla), upominawcze oraz uproszczone są często wykorzystywane przez wierzycieli, gdyż w ten sposób mogą oni uzyskać w zdecydowanie szybszy sposób dokument, który uprawni wierzyciela do dochodzenia należności od dłużnika na drodze przymusu państwowego. Nakaz zapłaty wydawany jest na podstawie twierdzeń przedstawionych przez powoda w pozwie oraz dołączonych dokumentów, a sąd – na posiedzeniu niejawnym – wydaje nakaz, uznając te twierdzenia za wiarygodne. Jest to uproszczone rozwiązanie, które zakłada, że przedstawione przez powoda twierdzenia są faktycznie prawdziwe.

Po wydaniu nakazu zapłaty, to od Ciebie będzie zależeć, czy nakaz się uprawomocni, czy też nie. Jeśli nie złożysz sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Ci nakazu zapłaty – sprzeciw się uprawomocni i pozostanie Ci jedynie spłata zobowiązania, wraz z odsetkami i kosztami procesu. Warto zatem dowiedzieć się, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty.

Jeśli dłużnik nie podnosi sprzeciwu od nakazu zapłaty, oznacza to, że traci szansę na normalne postępowanie i możliwość sprawdzenia przez sąd, czy roszczenie jest zasadne. W takim przypadku, dłużnik jednoznacznie zgadza się z twierdzeniami wierzyciela i traktowany jest jak osoba odpowiedzialna za dług. Bez względu na to, czy dług istnieje, czy jest przedawniony, czy też jest naliczony w odpowiedniej wysokości, brak sprzeciwu nakazu zapłaty uniemożliwia jakąkolwiek polemikę ze stanowiskiem powoda.

Gdyby dłużnik postanowił zgłosić sprzeciw wobec nakazu zapłaty, cała sytuacja potoczyłaby się odmiennie. W takim przypadku, sprawa zostaje skierowana do zwyczajnego trybu postępowania sądowego. Co to dla nas oznacza? Następuje standardowy proces, w którym strony są wezwane do udziału w rozprawie, podczas której mają okazję bronić się i przedstawić swoje argumenty. Po przeprowadzonej rozprawie, sąd wydaje wyrok. Stronom przysługuje możliwość złożenia odwołania do sądu odwoławczego, czyli zazwyczaj do sądu okręgowego (lub apelacyjnego – jeśli pierwszą instancją był sąd okręgowy).

Uwaga! Niniejszy poradnik dotyczy sprzeciwu od nakazu zapłaty, który został wydany przez sąd mający siedzibę w mieście dłużnika. Informacji na temat elektronicznego postępowania upominawczego oraz wskazówki na temat tego jak złożyć sprzeciw do e-sądu, znajdziesz odwiedzając dedykowany wpis na naszym blogu!

Czy warto napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

sprzeciw od nakazu zapłaty - pismo przewodnieWarto poznać, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty, aby skutecznie bronić swoich interesów przed sądem.Kluczowe w sprzeciwie jest jego złożenie, co stanowi punkt wyjścia – gdy złożymy sprzeciw, sprawa przechodzi do standardowego postępowania. Treść sprzeciwu ma również ogromne znaczenie, jeśli pragniemy wygrać sprawę, a nie tylko kupić czas. Sprzeciw od nakazu zapłaty musi zawierać określone informacje (o których napiszemy poniżej) i, zgodnie z przepisami, powinien być złożony w sądzie, który wydał nakaz. W piśmie pozwany musi określić, czy kwestionuje nakaz w całości czy tylko w części, przedstawić zarzuty, które muszą być zgłoszone przed rozpoczęciem sporu co do meritum, a także wskazać okoliczności faktyczne i dowody. Sąd może zignorować spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona przedstawi wiarygodne przyczyny dla ich opóźnienia lub wykaże, że uwzględnienie ich nie spowoduje zwłoki w rozpatrzeniu sprawy, albo istnieją inne wyjątkowe okoliczności.

Co to implikuje? Zaleca się powierzenie sporządzenia sprzeciwu specjalistom, ponieważ jeśli nie przedstawimy wszystkich zarzutów i argumentów oraz nie wskażemy dowodów na ich wsparcie, sąd może uznać je za spóźnione i nie uwzględnić. Sprzeciw to zatem niezwykle istotny dokument.

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty musi być złożony przez dłużnika w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu nakazu. Jest to termin, którego nie możesz przekroczyć – wysłanie sprzeciwu po terminie spowoduje, że sprzeciw zostanie odrzucony! Oczywiście są przypadki, w których sprzeciw od nakazu nie mógł być wysłany przez Ciebie w terminie, na przykład ze względu na chorobę. W takim przypadku przysługuje Ci wniosek o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu – o tym napiszemy w jednym z kolejnych wpisów.

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być sporządzony na piśmie i zawierać szereg informacji, takich jak imię i nazwisko dłużnika, adres zamieszkania, numer sprawy oraz określenie wierzyciela. Dokument powinien być podpisany przez dłużnika oraz zawierać uzasadnienie sprzeciwu, czyli powody, dla których uważa on, że nakaz zapłaty jest nieuzasadniony lub zawiera błędy. Warto przedstawić swoje dowody i fakty, które potwierdzą stanowisko dłużnika.

Sprzeciw może być złożony osobiście w sądzie lub wysłany pocztą. W przypadku wysłania dokumentu pocztą, warto zwrócić uwagę na to, aby dołączyć potwierdzenie odbioru listu oraz otrzymać potwierdzenie od sądu, że dokument został zarejestrowany.

Jak wygląda sprzeciw od nakazu zapłaty

sprzeciw od nakazu zapłaty - jak wyglądaSprzeciw od nakazu zapłaty powinien być sporządzony na piśmie i zawierać szereg informacji, takich jak imię i nazwisko dłużnika, adres zamieszkania, numer sprawy oraz określenie wierzyciela. Dokument powinien być podpisany przez dłużnika oraz zawierać uzasadnienie sprzeciwu, czyli powody, dla których uważa on, że nakaz zapłaty jest nieuzasadniony lub zawiera błędy. Warto przedstawić swoje dowody i fakty, które potwierdzą stanowisko dłużnika.

Składając sprzeciw od nakazu zapłaty, ważne jest, aby pamiętać o kilku ważnych kwestiach formalnych. Po pierwsze, sprzeciw musi być podpisany przez dłużnika lub jego przedstawiciela (na przykład adwokata, który reprezentuje dłużnika). Brak podpisu pod sprzeciwem nie oznacza automatycznie, że sprzeciw zostanie odrzucony – sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu w określonym terminie, pod rygorem jego odrzucenia.

Po drugie, sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej i przesłać dwa egzemplarze listem poleconym na adres sądu, który wydał nakaz zapłaty. W niniejszym poradniku opisujemy sprzeciw od nakazu zapłaty, który jest sporządzony w reakcji na nakaz zapłaty wydany przez Twojego miasta. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w elektronicznym postępowaniu upominawczym – tam istnieje możliwość złożenia sprzeciwu w formie elektronicznej.

Adres sądu, do którego należy wysłać sprzeciw, znajdziesz w piśmie przewodnim z sądu, w którym sad poucza Cię o możliwości złożenia sprzeciwu. Ważne jest, aby zachować potwierdzenie nadania listu poleconego, które stanowi dowód złożenia sprzeciwu. O ile zazwyczaj ufa się Poczcie Polskiej i większość przesyłek poleconych trafia do adresata, tak może zdarzyć się, że Twoja przesyłka zaginie. Wtedy będziesz musiał udowodnić, że nadałeś sprzeciw do sądu w terminie. O zachowaniu terminu nie świadczy bowiem data wpływu pisma do sądu, a data wysłania sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Przesłanie dwóch egzemplarzy jest ważne, ponieważ jeden egzemplarz będzie przekazany wierzycielowi, a drugi pozostanie w aktach sądowych. Dzięki temu wierzyciel będzie miał możliwość zapoznania się ze sprzeciwem i przedstawienia swoich argumentów.

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być dokładnie sformułowany i zawierać szereg informacji. W pierwszej kolejności musisz podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer sprawy oraz określenie wierzyciela. Następnie warto przedstawić swoje zarzuty, czyli uzasadnienie, dlaczego uważasz, że nakaz zapłaty jest nieuzasadniony lub zawiera błędy.

Warto też przedstawić swoje dowody i fakty, które stanowią potwierdzenie Twojego stanowiska. Możesz też odwołać się do przepisów prawa, które przemawiają za Twoim stanowiskiem. Sprzeciw powinien być złożony na piśmie i podpisany przez dłużnika. Po złożeniu sprzeciwu powinno się otrzymać potwierdzenie z sądu, że został on zarejestrowany i rozpoczęto postępowanie.

Czy sprzeciw może być rozpatrzony bez nieobecności strony pozwanej?

Tak, sąd rozpatrzy Twój sprzeciw bez Twojej obecności. Po uchyleniu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym Twój przeciwnik procesowy otrzyma zobowiązanie od sądu do odpowiedzi na Twój sprzeciw od nakazu zapłaty. Potem sąd wyznaczy termin rozprawy, na którym strony mogą wskazywać na dalsze argumenty, które uzasadniają ich stanowisko. Sąd, po tym, jak uzna, że sprawa jest wyjaśniona, zamknie rozprawę i wyda wyrok, który będzie zasądzający lub oddalający powództwo – w części, lub w całości.

Ile kosztuje złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

sprzeciw od nakazu zapłatyZłożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest całkowicie darmowe. Oznacza to, że nie trzeba ponosić żadnych kosztów związanych z złożeniem sprzeciwu. Dłużnik może złożyć sprzeciw samodzielnie lub z pomocą prawnika, a koszty ponosić będzie jedynie w przypadku, gdy zdecyduje się na skorzystanie z usług prawnika. W takim przypadku koszty uzależnione są od stawek ustalanych przez daną kancelarię prawną.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – krok po kroku

Pamiętaj, że sprzeciw od nakazu zapłaty – jako pismo procesowe – powinien zawierać informacje wymagane prawem. Na początku dokumentu należy podać datę i miejsce składania sprzeciwu oraz dane sądu, wierzyciela i dłużnika. Następnie należy podać sygnaturę akt, którą można znaleźć na nakazie zapłaty. Tytuł „Sprzeciw od nakazu zapłaty” powinien być wyraźnie zaznaczony, np. poprzez napisanie go wielkimi literami (gdy sprzeciw pisany jest odręcznie) lub pogrubienie czcionki.

W kolejnym kroku należy napisać krótki wstęp, w którym dłużnik wyraźnie zadeklaruje składanie sprzeciwu. Następnie można przedstawić wnioski, czyli żądania, które dłużnik chce uzyskać poprzez złożenie sprzeciwu. Wnioski te mogą obejmować m.in. uchylenie nakazu zapłaty, oddalenie powództwa w całości lub zasądzenie na rzecz strony pozwanej kosztów procesu.

Kolejnym etapem jest wymienienie zarzutów, które dłużnik chce przedstawić w swoim sprzeciwie. Zarzuty te powinny być spisane w punktach i szczegółowo opisane. Warto przy tym odwoływać się do konkretnych faktów i dowodów.

W końcowej części sprzeciwu należy przedstawić uzasadnienie, czyli dokładne wyjaśnienie, dlaczego dłużnik uważa, że nakaz zapłaty jest nieuzasadniony lub zawiera błędy. Uzasadnienie powinno być szczegółowe i oparte na konkretnych argumentach oraz odnosić się do dowodów, które wskazano w początkowej części sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Pamiętaj, aby Twój sprzeciw był konkretny i sformułowany w sposób umożliwiający jego zrozumienie. Sędzia jest też człowiekiem, który jest ograniczony swoimi własnymi słabościami. Dlatego warto, aby sprzeciw był krótki i zwięzły, a jego forma nie utrudniała jego odczytanie.

Jak uzasadnić sprzeciw?

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty i uważasz, że jest on nieuzasadniony (bowiem kwestionujesz dług zarówno co do zasady, jak i co do wysokości), masz prawo do złożenia sprzeciwu. Aby jednak przekonać sąd o słuszności swojego stanowiska, musisz dokładnie uzasadnić swoje zarzuty. W tym celu warto przedstawić jak najwięcej faktów i dowodów, które przemawiają za Twoją racją. Twoja postawa – jako strony pozwanej – może w rzeczywistości ograniczyć się jedynie do zanegowania okoliczności wskazanych przez Twojego rzekomego wierzyciela. Niemniej zawsze lepiej swoje stanowisko uargumentować, czy też przedstawić dowody, które poprą Twoje stanowisko. W uzasadnieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty należy rozwinąć zarzuty, które wskazuje się na wstępie pisma wnoszonego do sądu. W rozwinięciu zarzutów można wskazać konkretne dowody, które świadczą za Twoim stanowiskiem – na przykład potwierdzenia spłaty zobowiązania, dowód z przesłuchania świadka na okoliczność braku zawarcia umowy, którą powód przedstawił w sądzie.

Jakie są przykładowe zarzuty, które można użyć w sprzeciwie?

W sprzeciwie od nakazu zapłaty można użyć różnych zarzutów, w zależności od sytuacji i okoliczności danej sprawy. Oto kilka przykładów zarzutów, które można podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty:

  • Wysokość roszczenia – dłużnik może zarzucić, że wysokość roszczenia jest nieuzasadniona lub nieodpowiednia. Może to być np. w przypadku, gdy wierzyciel przedstawił nieprawdziwe lub zawyżone koszty.
  • Przedawnienie roszczenia – dłużnik może zarzucić, że roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu. W takim przypadku warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże określić, czy roszczenie wierzyciela rzeczywiście jest przedawnione
  • Braki dowodowe – dłużnik może zarzucić, że wierzyciel nie przedstawił wystarczających dowodów na to, że roszczenie, które dochodzi pozwem, rzeczywiście istnieje. Dłużnik może również wskazać na błędy w przedstawionych przez wierzyciela dokumentach, takie jak brak ważności dokumentów, czy tez ich niekompletność.

Ważnym faktem jest to, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Chociaż przedstawiliśmy powyżej przykłady zarzutów, które mogą zostać użyte w sprzeciwie od nakazu zapłaty, nie należy kopiować ich bezpośrednio do własnego sprzeciwu. Zarzuty te stanowią jedynie wskazówki, a każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i analizy. Nie możesz przecież zarzucić, że roszczenie jest przedawnione, skoro na pewno od daty wymagalności nie minęły trzy lata. Taki zarzut przez sąd zostanie odrzucony jako nie znajdujący oparcia w stanie faktycznym. Zarzucanie sądu jak największą ilością zarzutów także nie przyniesie skutków. Jak już wspomnieliśmy, sprzeciw ma być zwięzły oraz krótki. Często spotykamy się z sytuacją, że konkurencyjna kancelaria, która pomaga dłużnikom, wysyła do każdej sprawy taki sam sprzeciw, w którym zamieszcza absurdalną ilość zarzutów, niepowiązanych w jakikolwiek sposób ze sprawą!

Napisz sprzeciw od nakazu zapłaty z pomocą prawnika

Jeśli otrzymałeś nakaz zapłaty i chcesz podjąć skuteczną obronę swoich interesów, warto skorzystać z pomocy prawnika przy pisaniu sprzeciwu. Adwokat lub radca prawny może pomóc Ci w analizie dokumentów oraz wskazać możliwe sposoby obrony. Napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty wymaga precyzyjnego sformułowania argumentów i odniesienia się do konkretnych przepisów prawa. Profesjonalna pomoc prawnika zwiększy Twoje szanse na wygranie sprawy i uniknięcie niepotrzebnych kosztów. Skontaktuj się z nami, uzyskasz profesjonalne wsparcie, które pomoże Ci w skutecznej obronie swoich interesów!

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] rozstrzygnięcia. Aby zwiększyć swoje szanse na wygraną w walce z bankiem, warto ścisło współpracować z pełnomocnikiem – przekazuj wszystkie niezbędne informacje, dokumenty oraz dowody, które mogą okazać się […]

Skontaktuj się z nami