umowa zlecenie a komornik

Egzekucja komornicza a umowa zlecenie

Umowa zlecenie a komornik – dłużnicy są niemal pewni, że taka forma zatrudnienia nie uchroni ich całości zarobków przed zajęciem komorniczym. Współcześnie obserwujemy trend, w którym przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, powszechnie określanych mianem „umów śmieciowych”, takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy umowa o współpracę. Pracodawcy tłumaczą ten wybór ograniczoną elastycznością Kodeksu pracy oraz znacznymi obciążeniami finansowymi związanymi z zatrudnianiem na umowę o pracę. To zjawisko, określane mianem „ucieczki przed prawem pracy”, sprawia, że dla wielu osób praca na podstawie umowy cywilnoprawnej staje się głównym źródłem dochodu. Kluczowe staje się pytanie o los ich zarobków w sytuacji, gdy dojdzie do egzekucji komorniczej. Umowa zlecenie a komornik to dość obszerny temat, który wymaga kompleksowego spojrzenia. Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i wszczęto wobec Ciebie egzekucję komorniczą – to ten wpis jest dla Ciebie.

Umowa zlecenie a działania komornika

umowa zlecenie a komornikPrzepisy zawarte w Kodeksie cywilnym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego nie wprowadzają bezpośrednich ograniczeń dla egzekucji komorniczej wynikającej z umowy zlecenia, nie przewidując m.in. minimalnych kwot wolnych od potrąceń czy wyjątków. Oznacza to, że w wielu przypadkach komornik może objąć egzekucją całość wynagrodzenia z umowy zlecenia. Sytuacja ta jednak ulega zmianie, gdy umowa zlecenie jest głównym źródłem utrzymania dłużnika. Wówczas, na potrzeby egzekucji, umowa ta jest traktowana na wzór umowy o pracę, co wiąże się z zastosowaniem ograniczeń określonych w art. 87 Kodeksu pracy, który ustala priorytety potrąceń z wynagrodzenia. Pierwszeństwo mają potrącenia z tytułu alimentów, a dopiero później inne zobowiązania.

Umowa zlecenie a komornik

Pieniądze otrzymane na podstawie umowy zlecenia są traktowane inaczej przez prawo egzekucyjne niż te uzyskane z tytułu umowy o pracę. Gdy chodzi o umowę o pracę:

  • potrącenia z wynagrodzenia nie mogą być wyższe niż połowa otrzymanych środków. Włączając w to zobowiązania alimentacyjne, maksymalna kwota potrąceń może osiągnąć trzy piąte całości wynagrodzenia.
  • komornik sądowy jest zobowiązany zostawić dłużnikowi sumę odpowiadającą minimalnemu wynagrodzeniu, z wyjątkiem środków przeznaczonych na pokrycie długów alimentacyjnych.

W przypadku innych typów kontraktów, w tym umowy zlecenie, regulacje te nie mają zastosowania, ponieważ są one podporządkowane kodeksowi cywilnemu. W rezultacie umowy o pracę cieszą się silniejszą ochroną przed egzekucją komorniczą w porównaniu z umową zlecenie czy umową o dzieło.

Egzekucja alimentów z umowy zlecenie

Egzekucja alimentów, czyli świadczeń wywodzących się z obowiązków rodzinnych, posiada najwyższy priorytet. W takich przypadkach, do 3/5 całości wynagrodzenia może być podległe potrąceniom, bez ustalanej z góry kwoty wolnej od potrąceń. Oznacza to, że nawet minimalne wynagrodzenie za pracę może zostać objęte egzekucją.

Zajęcie innych, jak alimentacyjne, wierzytelności

W odniesieniu do innych zobowiązań finansowych realizowanych na podstawie tytułów wykonawczych, możliwe jest zajęcie do połowy kwoty wynagrodzenia. Przy tym, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, co daje około 3221,98  zł netto, pozostaje wolna od egzekucji. Dopiero co przekracza tę granicę, może być objęte potrąceniami.

To zleceniodawca dokonuje potrącenia z  umowy zlecenie

Obowiązek realizacji tych potrąceń spoczywa na pracodawcy lub zleceniodawcy, który musi działać zgodnie z decyzją otrzymaną od komornika. W sytuacji, gdy komornik zdecyduje się na zajęcie całości wynagrodzenia z umowy zlecenie, niezbędne jest niezwłoczne skontaktowanie się z nim oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających, że jest to jedyne źródło utrzymania dłużnika.

Umowa zlecenie jako jedyne źródło utrzymania, a egzekucja komornicza

Ochrona dłużnika ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których dłużnik zostaje pozbawiony wszelkich środków do życia z powodu zajęcia całego wynagrodzenia, co byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i pogłębiałoby trudną sytuację osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

Obowiązki zleceniodawcy związane z zajęciem umowy zlecenia

Komornik sądowy dysponuje narzędziami, które pozwalają mu błyskawicznie weryfikować liczbę źródeł dochodu dłużnika, korzystając z zaawansowanego systemu informatycznego dostępnego dzięki ZUS. Możliwe jest uzyskanie takich informacji nawet w ciągu jednego dnia. Nie ukryjesz więc swoich – oczywiście tych legalnych – źródeł utrzymania i możesz być pewien, że komornik zajmie te źródła utrzymania.

Równie sprawnie komornik jest w stanie przejąć kontrolę nad wszelkimi należnościami, które przysługują dłużnikowi od jego zleceniodawców. Oznacza to, że może on zablokować dostęp do wszystkich znanych mu środków finansowych pochodzących z wierzytelności, dążąc do jak najszybszego uregulowania zobowiązań. Osoby lub firmy, dla których dłużnik wykonuje usługi, są zobligowane do udzielenia odpowiedzi na zapytanie komornika dotyczące zajęcia wierzytelności w ciągu tygodnia od momentu jego otrzymania, co daje dłużnikowi ograniczony czas na podjęcie działań mających na celu ochronę przed zajęciem.

Specyficzna sytuacja ma miejsce, gdy zajęcie wierzytelności zostaje doręczone zleceniodawcy na mniej niż 7 dni przed planowaną wypłatą dla dłużnika. W takim przypadku, pomimo nieupłynięcia tygodniowego terminu, zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania należności na rzecz komornika, co skutkuje natychmiastowym potrąceniem środków z przysługującej dłużnikowi sumy.

Umowa zlecenie a komornik – jak ograniczyć zajęcie umowy zlecenia?

Istnieje możliwość ograniczenia wysokości zajęcia wierzytelności do połowy przysługującej Ci kwoty, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Aby skorzystać z tego prawa, musisz udowodnić, że wierzytelność, którą otrzymujesz od zleceniodawcy, spełnia następujące warunki:

  • jest wypłacana regularnie, co oznacza, że otrzymujesz stałe kwoty w równych odstępach czasowych.
  • jest niezbędna dla Twojego utrzymania lub stanowi Twoje jedyne źródło dochodu.
  • musi dotyczyć osoby fizycznej

Złóż oświadczenie w trybie art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego

Aby zastosować ograniczenie zajęcia, konieczne jest podjęcie szybkich działań:

  1. złożenie oświadczenia zleceniodawcy: należy przygotować i przekazać zleceniodawcy oświadczenie, w którym wyjaśnisz, że otrzymywana wierzytelność jest regularna i zapewnia Twoje utrzymanie lub jest Twoim jedynym źródłem dochodu, wobec czego wnosić o ograniczenie egzekucji do 50% kwoty wynikającej z zawartej umowy zlecenia;
  2. poinformowanie komornika: równocześnie powinieneś dostarczyć kopię tego samego oświadczenia komornikowi sądowemu. Ma to na celu poinformowanie go o Twoim wniosku o ograniczenie zajęcia wierzytelności.

Po otrzymaniu Twojego oświadczenia, zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego powiadomienia komornikowi. Dzięki temu, w przypadku zastosowania się do procedury, komornik będzie mógł potrącić jedynie 50% należnej Ci kwoty, co pozwoli na częściowe zachowanie środków na Twoje podstawowe potrzeby. Warto pamiętać, że w procesie egzekucji z umowy zlecenia nie ma kwot wolnych od zajęcia, jednak poprzez odpowiednie działania, można dążyć do zmniejszenia obciążenia finansowego wynikającego z prowadzenia takiej egzekucji.

Problem z komornikiem? Zgłoś się do nas

Nasz zespół ekspertów prawnych oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie negocjacji z komornikami oraz zarządzania długami. Z nami znajdziesz skuteczne rozwiązania, które pomogą Ci odzyskać spokój finansowy i uniknąć dalszych komplikacji prawnych. Może okazać się, że wszczęta wobec Ciebie egzekucja komornicza jest bezpodstawna – a co to za tym idzie możliwe jest jej umorzenie! Dzięki naszym działaniom być może uda się ochronić całość wynagrodzenia, które Ci przysługuje z tytułu zawartej umowy zlecenia. Odezwij się do nas i opisz swój problem,

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami