e-sąd

Elektroniczne postępowanie upominawcze

e-sąd w Lublinie

Elektroniczne postępowanie upominawcze poznał zapewne niejeden dłużnik. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd elektroniczny – czyli VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – ma rozpatrywać sprawy nieskompilowane i których stan faktyczny nie wymaga dużej analizy. Co więcej, sprawy te mają nie wymagać przeprowadzenia postępowania dowodowego. W zamierzeniu lubelskie postępowanie upominawcze zostało wdrożone po to, aby odciążyć właściwe dla pozwanych sądy rejonowe. Jak jest w rzeczywistości – to wie każdy, kto otrzymał nakaz zapłaty wydany przez  sąd z Lublina. Elektroniczne postępowanie upominawcze obsługuje sprawy zarówno o niespłacony rachunek za prąd, jak i niespłaconych kredytów sięgających setek tysięcy złotych.

Jaka jest różnica pomiędzy tradycyjnym nakazem zapłaty, a tym wydanym przez e-sąd?

Nakaz w postępowaniu elektronicznym ma postać wyłącznie elektroniczną – czyli istnieje jedynie w systemie informatycznym sądu i nie wymaga pieczęci ani podpisu (oczywiście taki nakaz zapłaty jest drukowany, . Sprawy rozpatrywane są – tak jak w tradycyjnym postępowaniu – na posiedzeniu niejawnym. Referendarz sądowy wydaje nakaz na podstawie samych twierdzeń. Powód nie dołącza do pozwu jakichkolwiek dowodów.

Co to  jest e-sąd?

Podstawą prawną elektronicznego postępowania jest ustaw a z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 26,poz. 156). Elektroniczne postępowanie upominawcze przewidziane w zapisach tej ustawy weszło w życie 1 stycznia 2010 roku. Od tamtego czasu do e-sądu rok w rok trafia coraz więcej spraw. Obecnie liczba rozpatrywanych pozwów w e-sądzie idzie w miliony. I to dosłownie. Wystarczy sprawdzić otrzymany przez nas nakaz zapłaty. Numer sygnatury oznaczał będzie ilość spraw rozpatrzonych przez e-sąd w danym roku. Jeśli ktoś otrzyma nakaz w grudniu, to sygnatura będzie zawierała co najmniej 7 cyfr. Jak już wspomniałem wcześniej, postępowanie ma postać wyłącznie elektroniczną. Dlatego też system informatyczny sądu pozwala sprawdzić, bez wychodzenia z domu i wysyłania listownych zapytań do sądu, jakie sprawy są przeciwko nam wszczęte i czy przypadkiem nie przeoczyliśmy jakiegoś nakazu zapłaty.

Postępowanie przed sądem w Lublinie to dla wierzyciela same korzyści. Koszty takiego postępowania są zdecydowane niższe opłata za złożenie pozwu to jedynie 1,25% wartości przedmiotu sporu, a nie 5% wartości długu, który dochodzony jest na drodze sądowej (opłata sądowa w wysokości 5% uiszczana jest w „normalnym” trybie upominawczym, przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika). Sąd nie bada dowodów – bo się ich po prostu do pozwu nie dołącza. Złożenie pozwu odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego (odpadają więc koszty logistyczne związane z tradycyjną komunikacją z sądem), a większość ludzi i tak się nie odwoła od tak wydanego nakazu zapłaty. Elektroniczne postępowanie upominawcze jest więc znacznie szybsze niż inne formy dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej.  Skoro to sąd elektroniczny, to oczywiście nie ma potrzeby, aby pojawiać się w sądzie. Sprawy w e-sądzie są rozstrzygane więc stosunkowo szybko, mimo, że do sądu trafia prawie dwa miliony spraw rocznie. Taki wolumen spraw związany jest właśnie z korzyściami, jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze.

Dlatego bardzo ważne jest, aby monitorować swoje konto w e-sądzie i odpowiednio reagować na wydawane przez sąd nakazy zapłaty. Daje się tym samym szansę na redukcję długu, gdy sprawa trafi do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jak zarejestrować konto w e-sądzie?

Jedną z pierwszych czynności, które proponujemy naszym klientom, to założenie konta w e-sądzie. Posiadanie aktywnego profilu na portalu sądu elektronicznego pomoże nam bowiem w kompleksowej analizie sytuacji dłużnika i weryfikacji jego spraw, które trafiły już na etap sądowy. Będziemy mogli również przedsięwziąć kroki umożliwiające obalenie nakazów zapłaty, które zostały wydane przeciwko dłużnikowi, a o których nasz klient nie wiedział do momentu założenia konta na portalu e-sądu. Co najbardziej istotne – mając konto w e-sądzie, będzie mógł kontrolować Twoją sytuację. Zobaczysz, kto złożył wobec Ciebie pozew i czy Twoje długi zostały sprzedane.

Przygotowaliśmy dla Ciebie porady dotycząced rejestracji w e-sądzie. Wystarczy, że zostawiasz swój adres e-mail (zaznaczając zgodę na kontakt z naszej strony) a otrzymasz kompletny poradnik dotyczący rejestracji oraz sposobu poruszania się na portalu e-sądu.

Nakaz wydany przez e-sąd

Nakaz wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać, jak już wspomniałem, elektroniczną. Jeśli zechcesz ustanowić z e-sądem komunikację w formie elektronicznej, to nakaz zapłaty wysłany będzie do Ciebie drogą elektroniczną. Jeśli natomiast jesteś zwolennikiem tradycyjnej formy kontaktu z e-sądem, to po wydruku nakazu taki nakaz zostanie Ci doręczony pocztą. Niech nie zwiedzie Cię brak pieczątki na nakazie oraz brak podpisu. Jak już wspomniałem, nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie ma „materialnej” formy i istnieje jedynie w systemie teleinformatycznym.titl

Obrona przed nakazem z e-sądu

Sąd, kierując do Ciebie nakaz zapłaty, pouczy Cię również o możliwości złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty masz dokładnie 14 dni – licząc od dnia odbioru pisma z sądu. Termin ten jest nieprzekraczalny i jego uchybienie w konsekwencji doprowadzi do tego, że nakaz zapłaty stanie się prawomocny. I Twój wierzyciel będzie mógł egzekwować dług na drodze przymusu państwowego (czyli mówiąc kolokwialnie, komornik siądzie na Twoje konto bankowe i zajęta zostanie Twoja pensja). Bardzo istotnym jest więc to, aby nie ignorować pism z sądu.  Sprzeciw od nakazu zapłaty jest bezpłatny, a umożliwi Ci podjęcie merytorycznej obrony podczas procesu w sądzie rejonowym. Każdy sprzeciw kończy bowiem sprawę w e-sądzie umorzeniem.

Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty składanym do e-sądu w Lublinie?

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie musi być napisany na specjalnym formularzu. Nie musi to być również wydrukowany sprzeciw z Twoim własnoręcznym podpisem. Należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach:

– do sądu wysyła się dwa egzemplarze sprzeciwu

– każdy egzemplarz musi być podpisany

Jeśli chcesz, to pomożemy Ci w obsłudze Twoich spraw w e-sądzie. Wystarczy, że udzielisz pełnomocnictwa dla adwokata, z którym współpracuje Plan Spłaty, a nie będziesz musiał martwić się więcej o pilnowanie terminów wysłania sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Co po sprzeciwie do e-sądu?

Co po Twoim sprzeciwie do e-sądu? Wierzyciel będzie mógł potem złożyć pozew do sądu rejonowego z Twojego miasta. Taki pozew będzie już różnił się od  pozwu złożonego do e-sądu, bowiem wszystko będzie odbywać się „tradycyjnie”. Wierzyciel będzie musiał obok sporządzonego pozwu przesłać do sądu również i dowody, które udowodnią fakty (czyli istnienie długu) dla niego istotne. Sąd zdecyduje, podobnie jak w e-sądzie, na posiedzeniu niejawnym, czy pozew i dowody pozwalają wydać nakaz zapłaty. Jeśli tak, to taki nakaz zapłaty (z pieczątką i podpisem – gdyż taki nakaz zapłaty ma formę „materialną”) zostanie Ci wysłany. I znowu będziesz miał 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Niemniej w takim przypadku potrzeba będzie pomoc kogoś, kto sformułuje konkretne zarzuty wobec podniesionych przez wierzyciela okoliczności. Jeśli sąd uzna, że dokumenty przedłożone przez wierzyciela nie są wystarczające do wydania nakazu zapłaty, sprawę skieruje do rozpoznania w normalnym trybie. Otrzymasz wtedy pozew i zobowiązanie do odpowiedzi na pozew. I tutaj dalszy plan działania jest podobny, jak w przypadku nakazu zapłaty. Odpowiedź na pozew bowiem należy wysłać w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwu (sąd wyjątkowo może ten termin przedłużyć). Sprawa, która toczy się w Twoim sądzie rejonowym, nie zakończy się tak jak w e-sądzie. Oczywiście w niektórych przypadkach może dojść do umorzenia sprawy (na przykład w zakresie cofnięcia pozwu przez wierzyciela w części ze względu na Twoje częściowe wpłaty w trakcie procesu) niemniej zasadniczo Twoja sprawa zakończy się albo zasądzeniem, albo oddaleniem powództwa w części w lub w całości. Od tego, jaką obronę podejmiesz zależy więc, czy Twój dług ulegnie redukcji – a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Mam komornika, a nie dostałem nigdy żadnego nakazu z e-sądu. Co zrobić w takiej sytuacji?

W Twoim przypadku trzeba przenalizować Twoje konto w e-sądzie i sprawdzić, czy nakazy zapłaty były adresowane na prawidłowy adres. Być może okaże się, że taki nakaz zapłaty nie trafił do Ciebie, gdyż wierzyciel podał Twój nieaktualny adres zamieszkania. Nie martw się, jeśli zlecisz nam taką sprawę, to sprawimy, że komornik zejdzie z Twojego konta, w wszystkie wyegzekwowane pieniądze do Ciebie wrócą!

 

W skrzynce listonosz nie zostawił awizo i nie zdążyłem odebrać nakazu zapłaty. Czy będę miał komornika?

Posiadając konto w e-sądzie będziesz mógł monitorować swoje sprawy sądowe. Będziesz miał wiedzę na temat tego, czy w sprawie zostanie wydany nakaz zapłaty. Brak możliwości dowiedzenia się o nakazie zapłaty nie zamyka Ci drogi do złożenia skutecznego sprzeciwu do nakazu zapłaty.  Poczta Polska ma obowiązek zgodnego z ustawą powiadomienia Cię o nadejściu tak ważnej przesyłki. Brak awiza to okoliczność, którą należy podnieść w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Z naszą pomocą udaje się procedować sprzeciw wysłany długo po odesłaniu nieodebranego nakazu zapłaty do sądu!

Moja mama odebrała nakaz zapłaty i nie odwołałem się. Czy uda się obronić przed komornikiem?

Co do zasady to przesyłki z sądu powinny odbierać wskazane na przesyłce osoby będące adresatem nakazu zapłaty. Jeśli nakaz odebrał dorosły domownik, to takie doręczenie jest skuteczne w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Jednakże nawet i takich przypadkach udaje się nam złożyć skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty. Wszystko zależne jest od oceny Twojej indywidualnej sytuacji.

Nakaz zapłaty został odebrany przez mojego małoletniego syna, który nie przekazał mi informacji  o przesyłce. Jak złożyć sprzeciw, jeśli minęło już 14 dni od odbioru przesyłki przez syna?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, nakaz zapłaty może odebrać albo adresat, albo dorosły domownik. Twój niepełnoletni syn takim dorosłym domownikiem nie jest. Dlatego też możesz złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, powołując powyższą okoliczność.

Byłam w szpitalu i nie odebrałam nakazu zapłaty. Czy czekać na komornika, czy dogadywać się z wierzycielem?

Okoliczność przebywania w szpitalu nie była od Ciebie zależna. Jeśli dowiedziałaś się o nakazie zapłaty, który stał się prawomocny, a Ty nie mogłaś odebrać takiego nakazu, gdyż nie przebywałaś pod adresem wskazanym w pozwie ze względu na hospitalizację, tak nic nie stoi na przeszkodzie, aby móc skutecznie sprzeciwić się roszczeniu opisanemu przez Twojego wierzyciela! Bywają również inne sytuacje losowe – być może odbywałaś karę pozbawienia wolności, albo wyjechałaś za granicę w delegację. Wszystkie te okoliczności pozwalają na to, by wraz ze sprzeciwem złożyć wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Masz inne pytania dotyczące e-sądu? Skontaktuj się z nami

Pomożemy Ci skutecznie odwołać się od nakazu wydanego przez e-sąd w praktycznie każdej sytuacji, w której nie odebrałeś nakazu zapłaty osobiście.  Nasze działania umorzą Twoje egzekucje komornicze i dostaniesz szansę na to, by w sprawiedliwym procesie przed sądem rejonowym zredukować Twój dług.

Jeśli chciałbyś powierzyć nam swoje sprawy, sprawdź, jakie możliwe formy współpracy możemy Ci zaoferować.

  • Ułożenie planu spłaty – w ramach którego wyspecjalizowana kancelaria prawna będzie reagowała na Twoje nakazy zapłaty wydane w e-sądzie

  • Obrona procesowa – usługa, w której zlecasz nam prowadzenie konkretnej sprawy toczonej przed e-sądem

Subscribe
Powiadom o
guest
7 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] może dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego dowiedziałeś się o tym, że jakiś sąd wydał nakaz zapłaty w sprawie, w której występowałeś w roli pozwanego. Do 7 listopada 2019 roku w polskim systemie […]

trackback

[…] mamy do czynienia w elektronicznym postępowaniu upominawczym – tam istnieje możliwość złożenia sprzeciwu w formie […]

trackback

[…] otrzyma pozew już z sądu rejonowego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Sprzeciw do e-sądu jest obligatoryjny, jeśli chcesz, aby skutecznie przeciwstawić się wysuwanemu przeciwko Tobie roszczeniu. SVEA nie […]

trackback

[…] Twojego zadłużenia i uniknięcia egzekucji komorniczej. Po odebraniu nakazu zapłaty masz 14 dni na złożenie sprzeciwu. Sąd może wysłać do Ciebie pozew z obowiązkiem złożenia odpowiedzi […]

trackback
8 miesięcy temu

[…] być złożony na piśmie i dostarczony do sądu w odpowiednim terminie. Istnieje od tego wyjątek. Sprzeciw można złożyć w formie elektronicznej, jeśli ustali się taką formę komunikacji z e-sądem. W przypadku postępowania upominawczego, […]

trackback

[…] W przypadku  pożyczki w Provident prawie na pewno otrzymasz pozew od wierzyciela pierwotnego. Provident w sądzie reprezentuje radca prawny Monika Jaworska. Oczywiście, zanim dostaniesz pozew z sądu z Twojego miasta, prawie na pewno odwiedzi Cię listonosz z przesyłką z tak zwanego e-sądu, którego działanie opisaliśmy szerzej w jednym z poprzednich wpisów. […]

trackback

[…] klientom sugerujemy każdorazowo składanie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Postępowanie elektroniczne nie opiera się bowiem na zbadaniu przez sąd dowodów w postaci na przykład dokumentów, a nakaz […]