Kancelaria Signi

Fundusz Eques – jakie długi kupuje?

Fundusze Eques to kolejni gracze na rynku, których działalność skupiona jest na zakupie wierzytelności powstałych w związku z zadłużeniem konsumentów w firmach pozabankowych. Jeśli spotkałeś na swoje drodze Kruka i Ultimo, to być może w Twojej skrzynce pocztowej znajdziesz list, w którym Kancelaria Signi powiadomi Cię o tym, że jeden z funduszy Eques kupił Twoje zadłużenie.

Dostałeś pismo od Kancelarii Signi? To kogo dłużnikiem w końcu jesteś?

Oczywiście, jak to zwykle bywa, także w przypadku Eques mamy do czynienia z kilkoma podmiotami. Fundusze Eques zazwyczaj w kontakcie z dłużnikami reprezentowane są przez Kancelarię Signi z siedzibą we Wrocławiu. To Kancelaria Signi składa pozwy przeciwko konsumentom do sądów, a wcześniej windykuje niespłacone zobowiązanie. Nie jest to jednak regułą, gdyż część zadłużeń obsługiwana jest na etapie postępowania sądowego przez radcę prawną Małgorzatę Czerkawską, która prowadzi swoją kancelarię w Gdańsku – pod adresem,  gdzie siedzibę mają fundusze Eques. Kolejnym podmiotem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment TFI SA. To podmiot, który zarządza całą rodziną funduszy inwestycyjnych. Dłużnicy spółek pożyczkowych na swojej drodze spotykają najczęściej trzy fundusze z rodziny Eques.  To przede wszystkim fundusz Eques Debitum. Ten podmiot masowo nabywa pakiety wierzytelności od firm pożyczkowych, czy też operatorów telekomunikacyjnych (zazwyczaj na podstawie przetargów lub w ramach realizacji umów ramowych zawieranych z konkretnymi przedsiębiorcami). Jak już wspomniałem, portfelem wierzytelności funduszu Eques Debitum zarządza Kancelaria Signi. Drugim podmiotem jest Eques Creditum, który skupia się przede wszystkim na rynku pożyczkowych. Może zdarzyć się też, że Twój dług zostanie zakupiony przez Eques Michael Ström Creditum.  Oprócz Kancelarii Signi z Wrocławia, Twój dług może być obsługiwany przez Cross Finance z siedziba w Gdańsku.  Nie chcemy wchodzić w niuanse działalności wszystkich funduszu wchodzących w skład grupy Eques – nie mają one bowiem wpływu na Twoją sytuację jak dłużnika, który został zawiadomiony o cesji wierzytelności do funduszu Eques.  Zapamiętaj jedynie, że jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail do Kancalrii Signi lub od Cross Finance, to  pierwotny pożyczkodawca sprzedał Twój dług do funduszu Eques, a Twoim nowym wierzycielem jest właśnie fundusz.

Jak zmienia się Twoja sytuacja w przypadku cesji wierzytelności do funduszu Eques?

Twoja sytuacja, po cesji wierzytelności do funduszy Eques, ulegnie diametralnej zmianie. Po pierwsze, pierwotny wierzyciel nie może rościć do Ciebie jakichkolwiek praw z tytułu umowy pożyczki, która została zawarta. Fundusz Eques bowiem zapłacił pożyczkodawcy cenę za pakiet wierzytelności, który obejmował również Twoją niespłaconą pożyczkę. Z momentem zapłaty ceny za wierzytelności, to Fundusz Eques będzie mógł żądać od Ciebie zapłaty za powstały dług. Jak już pewnie się domyślasz, działanie funduszy takich jak Eques polega na zarabianiu. Jeśli więc fundusz Eques kupiłby Twój dług za to 100% wartości, to jedynym wygranym w tej sytuacji będzie Twój wierzyciel, który odzyska całość srodków, które Ci pożyczył, ale także i całkowity koszt kredytu, który miał być zapłacony. Zasadą jest więc, że fundusz Eques skupuje wierzytelności za ułamek ich wartości. Na przykład 10 %-20%. Od Ciebie natomiast Kancelaria Signi zażąda zwrotu 100% kwoty wynikającej z zawartej umowy. Zysk funduszu wyniesie więc co najmniej kilkaset procent.

Czy jestem dłużnikiem funduszu Eques?

Sam zakup wierzytelności przez fundusz Eques nie oznacza z automatu, że stajesz się dłużnikiem Eques i musisz spłacić zobowiązanie co do grosza. Żeby bowiem mówić o istnieniu wierzytelności, musi spełnić się co najmniej kilka przesłanek. I tak, musisz posiadać zaległość w spłacie. Pożyczkodawca musi Cię wezwać do zapłaty, a potem wypowiedzieć umowę. Umowa pożyczki nie może zawierać klauzul  niedozwolonych, a wszystkie koszty pożyczki muszą być zgodne z prawem.  Może się również okazać, że skutecznie skorzystasz z sankcji kredytu darmowego. Oczywiście, przesłanek może być więcej – wszystko zależy od tego, z kim zawarłeś umowę.  Jeśli istnieje choć cień wątpliwości co do tego, czy dług jest zasadny, tak pod żadnym pozorem nie należy podejmować z Kancelarią Signi żadnych rozmów. Wcześniej bowiem trzeba byłoby przenalizować sytuację, i sprawdzić, czy istnieje lepsze rozwiązanie, niż bezmyślna spłata całości długu do nowego wierzyciela.

Kancelaria Signi to członek Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Każdy członek Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu odpowiedzialnego pożyczania. Wskazano w nim jednoznacznie, że konsumentowi, który nie posiada zdolności kredytowej, nie można udzielić pożyczki. Oczywiście, choć jest to dokument wewnętrzny, to sama etyka działania funduszy Eques i reprezentującej fundusz Kancelarii Sigini nie powinna pozwalać na zakup wierzytelności, której znaczną część stanowią ogromne i nie mające żadnego uzasadnienia koszty pozaodsetkowe. Zdarza się bowiem, że fundusz Eques nabywa wierzytelności od spółek Aqilabs (dawniej „SuperGrosz”) czy też Capital Service (działająca pod marką Kredyt OK). Znaczna część tych pożyczek zastrzega wysokie koszty pozaodsetkowe, w postaci chociażby prowizji za udzielenie pożyczki. Część ze wzorców umownych, z których korzystają pożyczkodawcy, jest wadliwa i nie posiada wszystkich informacji wymaganych prawem. Tym samym pożyczkobiorcy otwiera się droga do zamiany kredytu w darmowy na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Co więcej, nie jest rzadkością wadliwe wypowiedzenie umowy – na przykład bez uprzedniego wezwania dłużnika do zapłaty, zgodnie z treścią zawartej umowy pożyczki. Oczywiście nie napiszemy wszystkich zarzutów, które można poczynić w stronę funduszu Eques, bo to stanowi know – how kancelarii, z którą współpracujemy, ale uwierz nam na słowo, że w każdym przypadku jest co najmniej kilkanaście solidnych zarzutów, które już na drodze polubownej mogą zredukować Twój dług do akceptowalnego poziomu. Te same zarzuty mogą na drodze sądowej sprawić, że fundusz Eques nie odzyska od Ciebie jakiejkolwiek kwoty, a sąd oddali powództwo w całości!

Skutki braki zbadania zdolności  kredytowej konsumenta

Jeśli Eques zakupił umowę pożyczki, która została udzielona bez zbadania zdolności kredytowej, tak może się okazać, że zawarta umowa pożyczki jest w świetle prawa nieważna. Na temat zbadania zdolności kredytowej konsumenta przed zaciągnięciem zobowiązania sądowego wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku w wyroku z dnia 27 marca 2014 rok (C-565/12) sąd unijny stwierdził, że przedsiębiorcy nie mogą angażować się w nieodpowiedzialne udzielanie pożyczek, lub takie udzielanie pożyczek, które nie były poprzedzone zbadaniem zdolności kredytowej. Większość umów pozabankowych zawierana jest już w momencie posiadania przez konsumenta szeregu otwartych zobowiązań. Gdyby bowiem tak nie było, konsument przecież udałby się do banku po w miarę tani kredyt bankowy, a nie szukał finansowania na przykład w firmie Capital Service. Jeśli po dokonanej analizie Twojej sytuacji dojdziemy do wniosku, że Twoja umowa pożyczki może być skutecznie podważona, tak zasadne będzie podjęcie obrony procesowej.

Fundusz Eques bowiem prędzej czy później pozwie Cię do najpierw do e-sądu, a potem do sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Twoim zadaniem – w okresie poprzedzającym złożenie pozwu – będzie zbieranie odpowiedniej sumy pieniędzy, która umożliwia negocjacje z funduszem Eques, w razie, gdyby doszło do zasądzenia. Niestety, ale jak to zwykle bywa, nie wszystkie sprawy w sądzie będą wygrane. Może się okazać, że sąd uzna, że część pożyczki jest funduszowi nienależna – na przykład ogromne koszty pożyczki. Do spłaty pozostanie jednak pożyczony kapitał. Jeśli jednak powierzysz nam swoją sprawę z funduszem Eques, będziemy dążyć do tego, aby zminimalizować skutki związane niespłaconym długiem w Eques.

Jak może zakończyć się sprawa w sądzie z Eques?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Twoja sprawa z Eques może zakończyć się oddaleniem powództwa w całości. Zazwyczaj fundusz Eques, po przegranej sprawie, składa apelację do sądu okręgowego. Wygrana w sądzie rejonowym nie sprawi więc, że Twój dług zniknie. Trzeba bowiem będzie odpowiedzieć na apelację i przekonać Sąd Okręgowy, że w sąd pierwszej instancji nie popełnił żadnego błędu przy wydawaniu wyroku oddalającego.

Kolejnymi możliwymi rozwiązaniami jest zasądzenie – całości roszczenia, lub jego części. W takim przypadku to Tobie będzie przysługiwało prawo do złożenia środka odwoławczego w postaci apelacji do wyroku zapadłego w sprawie Eques. Oczywiście taką apelację można złożyć jedynie w przypadku, gdy po analizie uzasadnienia wyroku sądu rejonowego dojdziemy do wniosku, że zaskarżenie wyroku jest zasadne.

Jeśli zwrócisz się do nas o pomoc, to być może zasadne będzie w Twoim przypadku złożenie pozwu do sądu. Jeśli sąd ten uzna, że zawarta umowa pożyczki jest nieważna (m. in. ze względu na Twój brak zdolności kredytowej), tak cała umowa cesji w zakresie Twojej umowa również nie będzie ważna. Bowiem fundusz Eques zakupił wymagalną wierzytelność z istniejącej umowy pożyczki. A skoro ta jest nieważna, to nie jest zasadnym stwierdzenie, że jesteś dłużnikiem funduszu Eques!

Dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie

Art. 513 Kodeksu cywilnego cytowany powyżej pozwala Ci złożyć do funduszu Eques wszelkie zarzuty, które mógłbyś złożyć pierwotnemu pożyczkodawcy. I tak, może okazać się, że po złożeniu oświadczenia o sankcji kredytu darmowego, Twój dług automatycznie zostanie anulowany, gdyż pożyczony kapitał został już spłacony, a fundusz Eques nabył wierzytelność w zakresie niespłaconej i ogromnej prowizji!

Możemy pomóc Ci również w momencie, gdy fundusz Eques posiada prawomocny nakaz zapłaty a komornik prowadzi egzekucję ze środków Twojego majątku. Okazuje się bowiem, że nakaz, który nie został przez Ciebie odebrany, a został wysłany na prawidłowy adres, można w niektórych sytuacjach podważyć, co sprawi, że egzekucja komornicza zostanie umorzona.

Jak więc widzisz, rozwiązań związanych z cesją wierzytelności do funduszu Eques jest bardzo dużo, a samym końcu stawiamy zapłatę całego długu bez żadnego protestu.

Jak zareagować na wezwanie do zapłaty od Eques?

wezwanie do zapłaty od Eques

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty wraz z zawiadomieniem o cesji wierzytelności nie dzwoń do Kancelarii Signi, lub do Cross Finance i nie opisuj, jak to Twoja sytuacja finansowa jest słaba i uniemożliwia Ci spłatę zobowiązania w całości, dlatego też wnosisz o raty. To uznanie zadłużenia w wysokości wskazanej przez fundusz. A jak już wspomnieliśmy, znaczna część Twojego zadłużenia może być skutecznie zredukowana. Dlatego nie zamykaj sobie drogi na to, by skutecznie zakwestionować swój dług.

Ugoda z Eques

Jeśli jednak dopiero po tym, jak skontaktowałeś się z Eques w celu ustalenia warunków spłaty, trafiłeś na nasz blog, to jeszcze nie wszystko stracone. Wystarczy, że nie podpiszesz dokumentów, które przygotowało Eques. Niestety, ale po takim kontakcie odpada kilka zarzutów, natomiast nie znaczy to, że sprawa jest automatycznie przegrana.

Reasumując – zawiadomienie o cesji wierzytelności do funduszu Eques to czas na to, aby tak zorganizować swoje działania, by Twój dług zniknął. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z nami a sprawdzimy, czy Eques zasadnie żąda od Ciebie jakichkolwiek pieniędzy!

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] 2 lutego 2017 roku Kancelaria SIGNI SA jest odpowiedzialna za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Kancelaria SIGNI SA działa […]

Skontaktuj się z nami