wygrana z Profi Credit przed sądem

Czy dłużnikom udaje się wygrać w sądzie z Profi Credit?

W ostatnich latach obserwujemy ciekawą tendencję na rynku pożyczek pozabankowych, gdzie dłużnicy coraz częściej odnoszą sukcesy w sądowych bataliach przeciwko firmom pożyczkowym. Jednym z najbardziej znaczących przypadków jest seria wygranych procesów sądowych przeciwko firmie Profi Credit PolskaNasi klienci, wygrają w sądzie z Profi Credit praktycznie w całej Polsce! W tych sprawach, dłużnicy, reprezentowani przez profejsonalnych pełnomocników, skutecznie ograniczyli roszczenia firmy pożyczkowej mającej dawniej siedzibą w Bielsku-Białej.

Dodatkowe opłaty w umowach pożyczkowych

Podczas zawierania umów pożyczkowych, jednym z kluczowych elementów, na które należy zwrócić uwagę, są dodatkowe opłaty i koszty obsługi zobowiązania. Praktyka ta jest często stosowana przez instytucje pożyczkowe, takie jak Profi Credit, które obciążają klientów dodatkowymi kosztami, znacznie zwiększając całkowity ciężar zobowiązania. Sądowe rozstrzygnięcia w tych sprawach wykazały, że niektóre z tych roszczeń mogą być nieuzasadnione lub zawyżone, co otwiera drogę do ich ograniczenia lub całkowitego oddalenia.

Jak orzekają polskie sądy w sprawach z powództwa Profi Credit?

W świetle orzecznictwa polskich sądów, jak przykład wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu, syg. akt I C 2905/19, kluczowe staje się rozważenie legalności dodatkowych opłat narzucanych przez instytucje pożyczkowe. W omawianym przypadku, sąd zajął się analizą umowy pożyczkowej, w której Profi Credit domagał się zapłaty z tytułu wystawionego weksla. Ostatecznie, sąd uznał, że część postanowień umowy, w tym związane z opłatą „Twój Pakiet”, stanowią klauzule abuzywne i jako takie nie wiążą konsumenta.

Znaczenie zgodności umów z dobrymi obyczajami

Sąd w Toruniu podkreślił, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie mogą naruszać dobrych obyczajów oraz rażąco naruszać interesy konsumenta. W przypadku omawianej sprawy, sąd stwierdził, że opłata „Twój Pakiet” oraz dodatkowe prowizje stanowiły łącznie 98,16% kapitału pożyczki, co stanowiło rażącą dysproporcję i było niezgodne z dobrymi obyczajami.

Skutki niedozwolonych klauzul umownych

W konsekwencji, sąd uznał, że postanowienia dotyczące „Twojego Pakietu” oraz dodatkowych prowizji były niedozwolonymi klauzulami umownymi i nie wiązały pozwanej jako konsumenta. Eliminacja tych klauzul z umowy skutkowała obniżeniem całkowitej kwoty do spłaty, co miało istotne znaczenie dla dłużnika. Niekiedy jednak samo zakwestionowanie legalności wysokich opłat zastrzeżonych umową pożyczki może okazać się niewystarczające. W przypadku wykazania, że umowa nie wiążę konsumenta w zakresie opłat pozaodsetkowych, sąd zazwyczaj zasądza pozostałą do spłaty część całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami. Taki wyrok – mimo, że korzystny dla konsumenta – może okazać się jednak furtką dla Profi Credit do wszczęcia egzekucji komorniczej. W przypadku, gdy pożyczkobiorca pożyczy od Profi Credit dość wysoką kwotę, a do wypowiedzenia umowy pożyczkowej dojdzie na początku realizacji obowiązku spłat rat pożyczkowych, sam zarzut abuzywności zapisów umowy pożyczkowej nie naprawi sytuacji dłużnika!

Strategie prawne w obronie przed nieuzasadnionymi roszczeniami

Sukcesy osiągnięte w sprawach przeciwko Profi Credit są wynikiem celowych i dobrze przemyślanych strategii procesowych. Istotne było tu szczegółowe analizowanie umów pożyczkowych, identyfikacja nieprawidłowości w rozliczeniach oraz zgromadzenie dowodów na nieproporcjonalność roszczeń, a także skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.  Dzięki odpowiednim argumentom, sądy wydawały wyroki korzystne dla dla naszych klientów,  co skutkowało znacznym zmniejszeniem kwot, które mieli zapłacić. Niekiedy udawało się wygrać z Profi Credit w całości! Jedna z naszych klientek uzyskała korzystny dla siebie wyrok w Sądzie Rejonowym w Toruniu.  Głównym zarzutem czynionym w stronę Profi Credit nie było zakwestionowanie kosztów pożyczki, ale szereg innych nieprawidłowości związanych z zawarciem umowy pożyczkowej oraz jej niezgodnością z ustawą o kredycie konsumenckim. Oczywiście pełnomocnik pozwanej podniósł również, że koszty pożyczki są za wysokie i jako takie nie wiążą pozwanej, niemniej jedynie z ostrożności procesowej – na wypadek, gdyby Sąd uznał, że inne argumenty pozwanej nie są wystarczające do oddalenia roszczenia powoda.  Druga sprawa tej samej klientki toczyła się przed Sądem Rejonowym w Lipsku. Mimo jednoznacznego stanowiska TSUE, który stwierdził, że sądy nie mogą wydawać nakazów z weksla w sprawach przeciwko konsumentom, bez zbadania treści stosunku podstawowego (jakim w tym przypadku była umowa pożyczki), przeciwko naszej klientce został wydany nakaz w postępowaniu nakazowym. Dzięki naszym działaniom nakaz został uchylony, a powództwo Profi Credit zostało oddalone w całości. Nasza klientka zaoszczędziła łącznie 6 593,31 zł. 

 

 

Porady dla przyszłych pożyczkobiorców

Na podstawie omawianych spraw wyłania się szereg praktycznych wniosków dla potencjalnych pożyczkobiorców. Kluczowym aspektem jest dokładna analiza umowy pożyczkowej, zwłaszcza w kontekście dodatkowych opłat i kosztów. Ważne jest również posiadanie świadomości o możliwych ryzykach oraz gotowość do obrony swoich praw w sądzie w przypadku konfrontacji z nieuzasadnionymi żądaniami ze strony instytucji finansowej. Należy również podkreślić wartość specjalistycznej pomocy prawnej, która może okazać się decydująca w skutecznym prowadzeniu spraw sądowych związanych z pożyczkami od Profi Credit.

Plan Spłaty – wsparcie dla dłużników

W obliczu wyzwań związanych z pożyczkami i spłatą długów, istotne jest poszukiwanie profesjonalnego wsparcia. Oferujemy specjalistyczną pomoc dla osób zadłużonych, w tym doradztwo w zakresie restrukturyzacji długów, negocjacji z wierzycielami oraz reprezentacji prawnej w sprawach sądowych. Dłużnicy, którzy doświadczają problemów ze spłatą zobowiązań związanych z umowami zawartymi z Profi Credit,  lub stają przed koniecznością obrony swoich praw w sądzie, mogą zwrócić się o do nas o pomoc!

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments