Umorzenie postępowania przed Sądem Rejonowym w Radziejowie - IRS

Postępowanie cywilne w Polskim systemie prawnym kieruje się pewnymi fundamentalnymi zasadami, które decydują o jego przebiegu i efektywności. Jednym z tych kluczowych filarów jest zasada rozporządzalności środkami procesowymi ochrony prawnej.

Ale co to właściwie oznacza?

To strony decydują o kształcie procesu

W postępowaniu cywilnym, to nie sąd, ale strony są głównymi aktorami decydującymi o kierunku i charakterze procesu. Doktryna prawnicza podkreśla, że przepisy ustawy procesowej są tylko narzędziami w rękach stron – i to od nich zależy, w jaki sposób zostaną wykorzystane.

Rola powoda w postępowaniu cywilnym

Kluczową rolę odgrywa tu powód. To on decyduje, czy chce wycofać swój pozew, i jeśli tak, to w jakim zakresie. Może zdecydować się na całkowite zrzeczenie się roszczenia, albo tylko jego części. Wybór ten jest ważny, ponieważ może mieć wpływ na dalszy przebieg procesu oraz na koszty procesowe.

Powód ma prawo do cofnięcia pozwu na dwa sposoby:

  1. Bez zrzeczenia się roszczenia – tutaj istnieje pewien limit czasowy. Takie oświadczenie jest dopuszczalne aż do momentu rozpoczęcia rozprawy.
  2. Ze zrzeczeniem się roszczenia – w tym przypadku możliwość ta istnieje aż do momentu wydania wyroku przez sąd.

Pojawia się jednak pytanie: kiedy dokładnie rozpoczyna się rozprawa? Zgodnie z art. 210, rozprawa rozpoczyna się od momentu wywołania stron. W praktyce oznacza to, że oświadczenie o cofnięciu pozwu bez zrzeczenia się roszczenia musi zostać złożone przed tym momentem. Jeśli takie oświadczenie jest składane już podczas rozprawy, wymagana jest zgoda pozwanego.

Zgoda pozwanego – kiedy jest wymagana?

Jeśli chodzi o cofnięcie pozwu po rozpoczęciu rozprawy, zgoda pozwanego jest niezbędna. Co więcej, nie istnieją ścisłe wytyczne dotyczące formy tej zgody – może być ona wyrażona zarówno w formie pisemnej, jak i ustnie podczas rozprawy. W sytuacji, gdy powód cofa pozew poza rozprawą i wymaga zgody, brak reakcji pozwanego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia stosownego pisma jest traktowany jako milcząca zgoda.

Innovatio Risk Solutions pozywa naszą klientkę

Jedna z naszych klientek, realizująca ułożony przez nas plan spłaty, została pozwana przez Innovatio Risk Solutions. To podmiot, który posiada siedzibą na Malcie. Jeśli myślicie, że IRS (tak skrótowo opiszemy spółkę, która stała się wierzycielem naszej klientki) wysyła windykatorów wprost z wyspy położonej na Morzu Śródziemnym, to jesteście w błędzie. Owszem, loty na Maltę są czasami bardzo tanie i warto rozważyć wakacje w tym miłym miejscu, ale żadni windykatorzy z Malty Was nie odwiedzą. Spółkę Innovatio Risk Solutions bowiem obsługuje podmiot który siedzibą ma zdecydowanie bliżej, a mianowicie w Warszawie. Tak naprawdę jeśli macie dług w Lendon,  lub w Extraportfel, to po cesji do Innovatio Risk Solutions nie zmieni się nic, prócz nazwy firmy, która będzie chciała odzyskać od Was dług. Innovatio Risk Solutions to jedna ze spółek, która należy do Creamfinance. No właśnie, Creamfinance to firma, która występuje jako pośrednik w zawieraniu umów pożyczkowych, gdzie pożyczkodawcą jest na przykład spółka MDP lub KIM Finance.

Skuteczne pisma procesowe pełnomocnika pozwanej

Adwokat z naszego polecenia, który reprezentował pozwaną, złożył szereg zarzutów, które niwelowały żądanie powoda. Nieścisłości związane były na przykład z udowodnieniem przez powoda jego legitymacji czynnej, czy też wysokości dochodzonego pozwem roszczenia. Sprawa zbliżała się do końca, bowiem sąd najprawdopodobniej po kolejnej wymianie pism procesowej zamknąłby rozprawę. Niemniej po złożeniu pisma przez pełnomocnika pozwanej, powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia. Co więcej, w związku z cofnięciem pozwu, zażądał na jego rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Sąd oczywiście był innego zdania. Powód cofający pozew lub strona cofająca środek zaskarżenia jest formalnie przegrywającym proces, który powinien – zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. i 203 § 2 k.p.c. zwrócić koszty procesu przeciwnikowi – na jego żądanie

Umorzenie postępowania i zasądzenie na rzecz pozwanej kosztów procesu

W konsekwencji cofnięcia pozwu Sąd zasądził na rzecz pozwanej koszty zastępstwa procesowego. Co umorzenie postępowania oznacza dla pozwanej? Umorzenie ma taki skutek, że złożony pozew w sprawie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych – traktuje się go tak, jakby nie był złożony. Nie zostaje więc przerwany bieg terminu przedawnienia. Umorzenie postępowania nie oznacza automatycznie, że dług znika.

Dlaczego Innovatio Risk Solutions cofnęło powództwo?

umorzenie_SR_RadziejówOkazało się, że  w trakcie procesu doszło do cesji długu do funduszu Prokura. Jest to o tyle dobra sytuacja dla dłużniczki, że zdecydowanie polepszyła się jej sytuacja procesowa. Kruk, który reprezentuje Prokurę, najpewniej pozwie naszą klientkę. Z doświadczenia jednak wiemy, że cesje z Innovatio Risk Solutions najeżone są błędami, które potrafimy wykorzystać przeciwko wierzycielowi.

Cesja do Prokury to również szans na podpisanie ugody, bez procesu sądowego. To nasza klientka podejmie ostateczną decyzję, o tym, czy chce sądzić się z Krukiem, czy jednak woli spłacić dług poprzez ugodę i nie ryzykować procesem Każda sprawa bowiem obarczona jest ryzykiem przegranej i niekiedy warto rozważyć podpisanie ugody z wierzycielem. Oczywiście każdy z naszych klientów otrzymuje komplet wskazówek dotyczących działania z danym wierzycielem, a decyzja co do tego, czy iść w spór w sądowy uwarunkowana jest od wielu czynników. Zawsze jednak szacujemy szansę na wygraną, nie gwarantując – tak jak robią to inne kancelarie oddłużeniowe – oddalenia powództwa w sądzie.

 

 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments