wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - RK Recovery

Wygrana apelacja z RK Recovery – dług na 3642,89 zł  anulowany!

Wyrok pierwszej instancji zapadły przed Sądem Rejonowym nie oznacza, że sprawa jest zakończona. Zarówno powód, jak i strona pozwana, mogą bowiem złożyć apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku.

Czym  jest apelacja?

Apelacja to środek zaskarżenia, który przysługuje stronom i innym uczestnikom postępowania, w celu zaskarżenia wyroku sądu I instancji. Zasadniczo, apelacja ma na celu ponowne zbadanie sprawy przez sąd odwoławczy i sprawdzenie, czy wyrok nie został wydany z naruszeniem przepisów prawa. Sąd odwoławczy (okręgowy lub apelacyjny) dokonuje oceny, czy sąd pierwszej instancji w prawidłowy sposób ocenił stan faktyczny sprawy, oraz dokonał prawidłowej wykładni przepisów kluczowych dla rozstrzygnięcia.  Apelację można złożyć po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia. Na złożenie wniosku o uzasadnienie jest dokładnie siedem dni od dnia wydania wyroku (względnie – od dnia doręczenia wyroku zapadłego na posiedzeniu niejawnym) a koszt takiego wniosku to 100 zł. W przypadku przegranej sprawy zawsze warto sprawdzić, czy sąd rozpatrujący sprawę oby na pewno przeanalizował wszystkie zarzuty złożone w sprawie, dlatego też wniosek o uzasadnienie jest obligatoryjny, by móc ocenić, czy można w sprawie złożyć apelację.

Wygrana sprawa w sądzie rejonowym

Naszą historię zaczniemy od momentu, gdy nasza klientka – dłużniczka, wygrała sprawę przed sądem rejonowym. Sąd, po gruntownym przeanalizowaniu dowodów, podjął decyzję na korzyść naszej klientki.

Więcej na temat tej sprawy opisaliśmy we wcześniejszym wpisie, który znajdziecie tutaj. 

RK Recovery składa apelację

Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia sądu rejonowego, wierzyciel zdecydował się złożyć apelację. Stwierdził, że sąd rejonowy dokonał błędnej oceny dowodów, co skutkowało wydaniem wyroku niezgodnego z jego oczekiwaniami. W apelacji podniósł m. in., że z dokumentów, które przedłożył do akt sprawy wynika jego legitymacja do występowania w roli powoda.

Odpowiedź na apelację pełnomocnika pozwanej

W odpowiedzi na apelację, pełnomocnik naszej klientki – pozwanej, złożył wniosek o oddalenie apelacji jako bezzasadnej. Wskazał na to, że sąd rejonowy dokonał prawidłowej oceny dowodów. Adwokat reprezentujący naszą klientkę wskazał na braki dowodowe, nieścisłości w wyliczeniu przedmiotu sporu, czy twierdzenia powoda, które były wzajemne sprzeczne. W ocenie pełnomocnika pozwanej powód nie wykazał również konkretnie w którym miejscu sąd rejonowy popełnił błąd, a jego apelacja to była próba przeforsowania jego własnej, subiektywnej, oceny prawnej.

Sąd Okręgowy analizuje apelację powoda

pozwanej. Po szczegółowej analizie dowodów i argumentów obu stron, sąd okręgowy podjął decyzję.  Pełnomocnik pozwanej, jak i powód składający apelację,  nie wnioskowali o przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej. Sprawa była na tyle mało skomplikowana, że wystarczyło, aby sąd odwoławczy dokonał analizy znajdującej się w aktach sprawy dokumentacji.

Wygrana apelacja z wierzycielem: utrzymanie wyroku w mocy

W efekcie analizy zarzutów apelacyjnych, sąd okręgowy postanowił utrzymać w mocy wyrok sądu rejonowego. Wyroki sądu okręgowego jest wiążący, co oznaczało, że apelacja wierzyciela została ostatecznie oddalona.

Konsekwencje wygranej apelacji dla dłużniczki

wygrana apelacja W rezultacie, dług naszej klientki oficjalnie zniknął! Jest to ogromny sukces nie tylko dla naszej klientki, ale i dla całego zespołu Plan Spłaty, który pomagał naszej klientce na każdym etapie postępowania.

Prawidłowe sporządzenie odpowiedzi na apelację ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w sporze z wierzycielem. Doświadczony prawnik, który posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, by skutecznie prowadzić sprawę na etapie apelacyjnym, przybliży do końcowego sukcesu.

Jeśli nie jesteś zadowolony z działań Twojego dotychczasowego pełnomocnika, powierz nam swoją sprawę. Złożymy w Twoim imieniu apelację od niekorzystnego wyroku – jeśli tylko analiza uzasadnienia sprawy pozwoli na skuteczne postawienie zarzutów apelacyjnych. Niektóre kancelarie prawne składają apelację mimo, że zapadły w sprawie wyrok nie został wydany z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego. Ma to związek z tym, że po prostu taka kancelaria działa jedynie dla zysku, a nie w celu realnej pomocy dłużnikowi. Jeśli po analizie uzasadnienia uznamy, że nie ma podstaw do apelacji, to możemy w Twoim imieniu przeprowadzić negocjacje z wierzycielem. Prawomocny wyrok sądu bowiem nie oznacza, że jedyna perspektywa to komornik. Czasami bowiem udaje się wynegocjować sensowne warunki spłaty, które są dostosowane do sytuacji dłużnika.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami