zwrot pieniędzy z egzekucji

26 504,80 zł zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Skuteczne oddłużanie to nie tylko obrona przed roszczeniami wierzycieli. To także odzyskiwanie pieniędzy, które można przeznaczyć na spłatę innych zobowiązań.

Niespłacony kredyt w banku

Jeden z naszych klientów nie spłacił zobowiązania w banku Raiffeisen. Niestety, ale mimo prób porozumienia się z bankiem,  nie udało się podpisać ugody, która rozłożyłaby należność na dogodne do spłaty raty. Bank wypowiedział umowę, przez co całość niespłaconego kredytu postawiona została w stan wymagalności. Bank nie widział już jakichkolwiek możliwości, aby polubownie zakończyć przeciągający się spór z bankiem. Wierzyciel skierował sprawę do sądu, a ten wydał nakaz zapłaty.

Dłużnik nie odebrał kierowanego do niego nakazu zapłaty

W międzyczasie dłużnik zmienił miejsce zamieszkania, przez co nie odebrał kierowanego do niego nakazu zapłaty. Nie minęło zbyt wiele czasu, jak na koncie dłużnika pojawiło się zajęcie komornicze.  Komornik sądowy, działający w imieniu banku, nie dość, że zajął konta bankowe dłużnika, to egzekwował należność także z jego wynagrodzenia. Początkowo egzekucja nie szła po myśli wierzyciela, przez wzgląd na to, że dłużnik nie posiadał jakiegokolwiek majątku, a jego wynagrodzenie oscylowało w granicach minimalnej kwoty, która nie podlegała zajęciu komorniczemu.

Cesja długu do funduszu

Bank postanowił, że sprzeda niespłacone zobowiązanie do funduszu. Takie rozwiązanie dla banku jest całkiem korzystne, gdyż, po pierwsze, bank nie musi wykazywać niespłaconego długu w swoich księgach rachunkowych, a ponadto otrzymuje zapłatę za wierzytelność, którą sprzedaje w ramach zawartej umowy cesji. Oczywiście nigdy nie jest to 100% wartości nominalnej długu. Wtedy taka cesja nie miałaby sensu. Na czym bowiem fundusz miałby zarobić? A fundusze, które skupują niespłacone zobowiązania, zarabiają na różnicy pomiędzy kwotą, jaką odzyskają od dłużnika, a ceną za wierzytelność. Taka wierzytelność może być sprzedana nawet za 10% jej pierwotnej wartości. Zasada jest taka, że im starsza wierzytelność, tym cena może być niższa. Niekiedy fundusze kupują za bezcen przedawnione roszczenia o zwrot długów, a potem, licząc na nieświadomość dłużników, wysyłają żądania zapłaty całości przedawnionego dług. I niestety nierzadko dłużnik taki przedawniony dług płaci w całości. Nie mając oczywiście pojęcia, że istnieje coś takiego, jak przedawnienie roszczenia o zwrot długu. W opisywanym przypadku nasz klient w końcu spłacił całość długu, który wraz z kosztami egzekucji wyniósł ponad 30 tysięcy złotych.

Układamy plan spłaty i walczymy o odzyskanie pieniędzy naszego klienta

Po tym, jak dłużnik zgłosił się do nas z opisem swojego problemu, postanowiliśmy rozpocząć porządkowanie jego sytuacji poprzez analizę wydanych w sprawie dłużnika orzeczeń sądowych i możliwości ich skutecznego podważenia. Pamiętajcie, że nakaz zapłaty wydany przez sąd, który nie został poprawnie doręczony, nie zamyka Wam drogi do złożenia sprzeciwu od takiego nakazu zapłaty, mimo upływu terminu na jego złożenie. Tak naprawdę bowiem żaden termin na złożenie sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. W niektórych przypadkach możliwe jest złożenie sprzeciwu, nawet wtedy, gdy sąd doręczy nakaz na prawidłowy adres zamieszkania strony pozwanej! Oczywiście każda sytuacja jest odmienna, i nie można sugerować się rozstrzygnięciem innej sprawy, podobnej do naszej, niemniej zasada jest prosta – brak pouczenia o możliwości złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje, że termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie rozpoczyna biegu. Wobec czego możliwe jest wzruszenie nakazów zapłaty dawno już spłaconych, w tym także podczas egzekucji komorniczej.

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w sprawie naszego klienta. Skutecznie złożony sprzeciw od uchylił nakaz, a sprawa po przekazaniu do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, została umorzona. Tym samym powód – nabywca wierzytelności – poprzez decyzję o braku kontynuacji sporu na drodze sądowej, utracił prawo do dochodzenia wierzytelności względem pozwanego, bowiem doszło do przedawnienia roszczenia o zwrot niespłaconego kredytu!

Horyzont zwraca bezpodstawnie wyegzekwowane pieniądze

zwrot pieniędzy z egzekucjiWezwanie do zapłaty wysłane do funduszu Horyzont nie pozostało bez odpowiedzi i do naszego klienta wróciło 26 504,80 zł! Kwota ta została pomniejszona o koszty egzekucji komorniczej. Niemniej w ocenie adwokata, z którym współpracujemy, także i te koszty powinny być zwrócone naszemu klientowi, o czym świadczy bogate orzecznictwo, którym dysponujemy. Nie omieszkamy więc wezwać funduszu Horyzont do kolejnego zwrotu. A gdyby wezwanie odbiło się echem, to zdecydowani jesteśmy dochodzić praw naszego klienta na drodze sądowej.

Przypadek naszego klienta pokazuje, jak ważna jest ostrożność przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, a także jak istotne jest świadome korzystanie z dostępnych instrumentów prawnych. W przypadku problemów ze spłatą kredytu, zawsze warto zasięgnąć porady prawnej i nie ignorować wszelkich dokumentów i wezwań wysyłanych przez wierzyciela czy sądy. Czasem pierwsza reakcja to strach i próba unikania problemu, jednak takie zachowanie może doprowadzić do eskalacji problemu i poważniejszych konsekwencji prawnych. Nie warto również ignorować sytuacji, w której dług został sprzedany do funduszów, czy też innych podmiotów. Odpowiednie działanie prawne może nie tylko zatrzymać narastający dług, ale także pomóc odzyskać niewłaściwie wyegzekwowane środki.

Odzyskanie wyegzekwowanych środków od funduszu Horyzont stanowił jeden z kluczowych elementów szeroko zakrojonego planu spłaty, który przygotowaliśmy dla naszego klienta. Uważamy, że skuteczne oddłużenie to nie tylko obrona przed roszczeniami, ale również aktywne działania mające na celu odzyskanie pieniędzy, które zostały pobrane od dłużnika  bez jakiejkolwiek podstawy.  Odzyskane środki finansowe mogą być przeznaczone na spłatę innych zobowiązań. Dzięki takiemu podejściu, nie tylko poprawia się bieżąca sytuacja finansowa klienta, ale również zyskuje on możliwość realnego wyjścia z długów i rozpoczęcia nowego, stabilniejszego etapu w swoim życiu.

Skorzystaj z naszej pomocy

Dzięki naszym działaniom, nie tylko odzyskaliśmy dla naszego klienta znaczną sumę pieniędzy, ale także przywróciliśmy mu wiarę w to, że można znaleźć wyjście nawet z beznadziejnej sytuacji.  Planujemy kontynuować nasze działania i rozszerzać ofertę wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, mające na celu analizę indywidualnych przypadków i znalezienie najbardziej efektywnych rozwiązań. Nawet jeżeli znajdujesz się w sytuacji, która wydaje Ci się bez wyjścia, pamiętaj, że zawsze jest szansa na poprawę Twojej kondycji finansowej. Zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twoich problemów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Skontaktuj się z nami