Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.plansplaty.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin to ogólne warunki oraz zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej www.plansplaty.pl (dalej: „Serwis”), przez właściciela serwisu (dalej: „Usługodawca”)

1.2. Administratorem Serwisu jest PlanSpłaty P. Przysucha A. Puksza spółka cywilna, Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, NIP 8992933672, REGON: 522616211

1.3. Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie w Serwisie, w sposób umożliwiający jego przeglądanie oraz utrwalenie jego treści w postaci wydrukowania Regulaminu lub jego zapisu na dysku lokalnym komputera

Kliknij, aby pobrać plik .pdf z regulaminem: Regulamin – www.plansplaty

1.4. Regulamin określa warunki świadczenia Usług, warunki zawierania (jak i rozwiązywania) umów o świadczenie usług oraz procedurę reklamacyjną związaną z oferowanymi przez Serwis Usługami.

2. Definicje użyte w regulaminie

Kancelaria – kancelaria prawna adw. Pawła Polonis, która świadczy usługi prawne, zlecane przez Użytkowników. Czynności, które dokonuje Kancelaria oraz usługi Kancelarii nie są częścią Serwisu – są świadczone poza Serwisem.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik Serwisu w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego

Przedsiębiorca Użytkownik Serwisu w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – dokument określający zasady świadczenia Usług przez Serwis.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, o świadczenie Usług, w trybie wskazanym przez niniejszy Regulamin

Usługi – usługi, które oferuje Serwis, świadczone drogą elektroniczną na podstawie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3. Korzystanie z serwisu

3.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie

3.2. Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik musi spełnić minimalne wymagania techniczne:

 • Urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet
 • Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies oraz Java Script
 • Dostęp do poczty elektronicznej

3.3. Zabrania się Użytkownikowi korzystania z Serwisu w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym dobra osobiste osób trzecich

4. Usługi świadczone w ramach Serwisu

4.1. Tryb oraz zasady świadczenia usług opisane są w Regulaminie

4.2. W ramach Serwisu, Usługodawca udostępnia w Serwisie zarówno Usługi nieodpłatne, jak i usługi odpłatne

4.3. Usługodawca umożliwia korzystanie z następujących Usług nieodpłatnych:

 • Przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie
 • Komentowanie treści zamieszczonych w Serwisie
 • Kontakt Użytkownika z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego

4.4. Usługodawca umożliwia korzystanie z następujących Usług odpłatnych:

 • Ustalenie planu spłat zobowiązań
 • Reprezentacja dłużnika w sądzie
 • Odpowiedź na pytanie w zakresie prawa ochrony konsumenta na rynku usług finansowych

4.5. Umowa o świadczenie usługi polegająca na przeglądaniu treści zamieszczonych w serwisie zostaje zawarta z momentem wprowadzenia przez Użytkownika Serwisu adresu domeny pod którą działa Serwis w przeglądarce internetowej Użytkownika i ulega rozwiązaniu w momencie zamknięcia zakładki z otwartą domeną Serwisu.

4.6. Umowa o świadczenie usługi polegająca na wysłaniu za pomocą formularza kontaktowego , znajdującego się m. in. na stronie www.plansplaty.pl/kontakt, zostaje zawarta w momencie akceptacji przez Użytkownika obligatoryjnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem oraz kliknięciu hiperłącza umożliwiającego wprowadzenie treści zapytania na serwer odbiorczy poczty elektronicznej Usługodawcy. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości za pośrednictwem Serwisu potwierdzającego wysłanie zapytania.

4.7. Serwis umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie w Serwisie komentarzy pod wpisami znajdującymi się w sekcji „blog”. Umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu komentowania treści zawartych w Serwisie zawierana jest w momencie kliknięciu hiperłącza umożliwiającego wprowadzenie treści komentarza na serwer Usługodawcy a ulega rozwiązaniu z momentem zdjęcia publikacji treści, która została skomentowana.

4.8. Umowa usługi która polega na ustaleniu planu spłat Użytkownika zostaje zawarta w momencie złożenia oświadczenia woli Użytkownika pod treścią wzorca umownego stanowiącego ogół praw i obowiązków związanych z wykonywaniem Usługi. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta, a także w momencie, gdy Użytkownik odstąpi umowy. W takim przypadku Umowę uznaje się za niezawartą. Wzór oświadczenia od odstąpienia od umowy określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.9. Serwis świadczy Usługę polegającą na reprezentacji Użytkownika w sądzie przez Kancelarię. Usługodawca zleca wykonanie Usługi Kancelarii, za której działania Usługodawca odpowiada jak za działania własne. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta, a także w momencie, gdy Użytkownik odstąpi umowy. W takim przypadku Umowę uznaje się za niezawartą. Wzór oświadczenia od odstąpienia od umowy określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. .

4.10. Umowa usługi która polega na przesłaniu do Użytkownika odpowiedzi na pojedyncze zagadnienie jest zawierana w momencie akceptacji oferty przedstawionej przez Usługodawcę i zapłaty przez Użytkownika kosztu usługi. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie wykonania umowy przez Usługodawcę, a także w momencie, gdy Użytkownik odstąpi umowy. W takim przypadku Umowę uznaje się za niezawartą. Wzór oświadczenia od odstąpienia od umowy określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, w przypadku, gdy Usługodawca, za wyraźną zgodą Użytkownika, który przed rozpoczęciem świadczenia Usługi został poinformowany, że po jej spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy, wykonał Usługę.

5. Prawa i obowiązku Użytkownika Serwisu

5.1. Podczas korzystania z Serwisu w zakresie oferowanych przez Serwis Usług, Użytkownik jest zobowiązany do:

 • Postępowania zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz w sposób zgodny z prawem;
 • Przekazywania Usługodawcy danych, które są zgodne ze stanem faktycznym;
 • Niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze reklamowym;

5.2. Podczas korzystania z Serwisu w zakresie oferowanych przez Serwis Usług, Użytkownik jest uprawniony do:

 • Swobodnego przeglądania zamieszczonych w Serwisie treści, bez jakichkolwiek ograniczeń;
 • Żądania usunięcia komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika;
 • Zgłaszania błędów związanych z użytkowaniem Serwisu;

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@plansplaty.pl lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość.

6.2. Usługodawca potwierdza otrzymanie wiadomości reklamacyjnej. Termin na odpowiedź na reklamację zaczyna swój bieg w momencie zapoznania się Usługodawcy z treścią reklamacji.

6.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w nieprzekraczalnym terminie 30 dni

6.4. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana do Użytkownika w formie, jaką wskaże, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru formy, właściwą formą będzie nadesłanie odpowiedzi poprzez kanał kontaktu, jakim Użytkownik nadał reklamację.

6.5. Użytkownik, będący Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów na rozpatrzenie sporu z Usługodawcą.

Kliknij, aby pobrać pdf z trybem i procedurami rozstrzygania sporów konsumenckich

7. Postanowienia końcowe

7.1. Umowy, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu, są zgodne z prawem polskim

7.2. W przypadku nieścisłości Regulaminu z obowiązującym prawem, pierwszeństwo mają przepisy prawa polskiego. m. in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy o prawach konsumenta.

7.3. Wszelkie spory powstałe na gruncie obowiązywania niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy stroną sporu nie będzie Konsument a Przedsiębiorca, rozpatrywane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.